مدیریت و توسعه ورزش, شماره (1), سال (2014-7) , صفحات (51-68)

عنوان : ( مدلی برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی )

نویسندگان: سیدمرتضی عظیم زاده , محمد احسانی , اسدا... کردنائیج , هاشم کوزه چیان , برندا پیتز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کسب و کارهای کوچک و متوسط از راهکارهای بسیار اساسی برای توسعه همه جانبه یک کشور محسوب می شوند بنابراین، شناخت عوامل درگیر در ایجاد آنها مهم می باشد. از این رو این تحقیق، به دنبال بررسی عوامل موثر در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی می باشد. جامعه تحقیق، کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی بودند (1500 شرکت) که مالکان و/یا مدیران آن‌ها به عنوان نمونه تحقیق (258 نفر)، انتخاب و به روش تصادفی ساده نمونه گیری شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه عوامل فردی شامل: شخصیت کارآفرینانه (77/0=α) و مهارت های کارآفرینانه (75/0=α) پرسشنامه عوامل محیطی (77/0=α)، پرسشنامه تأمین سرمایه (77/0=α) و پرسشنامه صلاحیت ایجاد کسب و کار (81/0=α) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب (ضریب همبستگی پیرسون، کلوموگروف اسمیرنف) و همچنین معادلات ساختاری با نرم افزار Amos16 استفاده شد. نتایج نشان داد، هر سه عامل فردی، محیطی و سرمایه ای با ایجاد کسب و کار ارتباط مثبت و معناداری دارند؛ با این وجود، برازش مدل تحقیق نشان داد که تنها عامل فردی توانست در ایجاد کسب و کار ورزشی نقش موثری ایفا نماید؛ هرچند، عامل محیطی نیز به صورت غیر مستقیم و از طریق عامل فردی بر ایجاد تأثیر گذاشت. یافته های این تحقیق، بر اهمیت عوامل فردی در توفیق ایجاد کسب ‌و کارهای کوچک و متوسط ورزشی تأکید داشتند.

کلمات کلیدی

, کسب و کارهای کوچک و متوسط , ایجاد, عوامل موثر,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046072,
author = {عظیم زاده, سیدمرتضی and محمد احسانی and اسدا... کردنائیج and هاشم کوزه چیان and برندا پیتز},
title = {مدلی برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی},
journal = {مدیریت و توسعه ورزش},
year = {2014},
number = {1},
month = {July},
issn = {2322-4800},
pages = {51--68},
numpages = {17},
keywords = {کسب و کارهای کوچک و متوسط ، ایجاد، عوامل موثر، ورزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلی برای راه اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی
%A عظیم زاده, سیدمرتضی
%A محمد احسانی
%A اسدا... کردنائیج
%A هاشم کوزه چیان
%A برندا پیتز
%J مدیریت و توسعه ورزش
%@ 2322-4800
%D 2014

[Download]