اولین همایش گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک , 2014-11-28

عنوان : ( تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس زنیان بر روی باکتری Erwinia carotovora subsp. carotovora )

نویسندگان: سیما خسروی پور , رویا رضائیان , محمد محسن زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتری اروینیا پاتوژن گیاهی بوده که باعث نکروز، گال، پلاسیده شدن یا پوسیدگی نرم در گیاهان می شود. در روشهای نوین محققان کشاورزی تلاش می کنند جایگزین های طبیعی برای سموم شیمیایی بیابند. یکی از این جایگزین های طبیعی اسانس های گیاهی هستند که مواد موثره آنها در کنترل عوامل بیماریزای گیاهی به ویژه عوامل قارچی و باکتریایی نقش ویژه ای دارد. اسانس زنیان غنی از ترکیبات ضد باکتریایی به ویژه تیمول می باشد. این تحقیق با هدف تعیین میزان حداقل غلظت بازدارندگی اسانس زنیان بر روی باکتری Erwinia carotovora subsp. carotovora انجام گرفت. در این مطالعه بعد از شناسایی مواد موثره اسانس زنیان در غلظت های مختلف ۰، ۰.۲۵، ۱، ۲ و ۴ درصد در محیط کشت براث مغذی تهیه گردید و سپس حداقل غلظت بازدارندگی به روش دوبرابر رقت لوله ای تعیین گردید. کلیه آزمایشات در سه تکرار انجام گردید. نتایج بدست آمده در این مطالعه نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگی اسانس زنیان بر علیه باکتری Erwinia carotovora subsp. carotovora معادل ۰.۵٪ می باشد. در این غلظت هیچ گونه رشد قابل مشاهده ای وجود نداشت. با توجه به نتایج بدشت آمده می توان نتیجه گرفت که از اسانس زنیان می توان در کنترل باکتریهای بیمارگر گیاهی استفاده کرد.

کلمات کلیدی

زنیانْ حداقل غلظت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046087,
author = {سیما خسروی پور and رویا رضائیان and محسن زاده, محمد},
title = {تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس زنیان بر روی باکتری Erwinia carotovora subsp. carotovora},
booktitle = {اولین همایش گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {زنیانْ حداقل غلظت بازدارنگی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین حداقل غلظت ممانعت کنندگی اسانس زنیان بر روی باکتری Erwinia carotovora subsp. carotovora
%A سیما خسروی پور
%A رویا رضائیان
%A محسن زاده, محمد
%J اولین همایش گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
%D 2014

[Download]