اقتصاد انرژی ایران, دوره (2), شماره (7), سال (2013-10) , صفحات (129-145)

عنوان : ( تاثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران )

نویسندگان: حسین محمدی , امین برات زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درآمدهای نفتی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا می نمایند و منبع اصلی مخارج دولت و تشکیل دهنده بخش عمده ای از صادرات کالا می باشند. در طی سالهای گذشته، به طور متوسط در حدود 60% درآمد دولت و 80% درآمد صادرات ایران از نفت و گاز بوده است. با توجه به اینکه مهمترین منبع درآمد ایران طی سالیان گذشته درآمد نفتی بوده، ضروری بنظر می رسد که تاثیرگذاری شوکهای حاصل از کاهش درآمدهای نفتی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله مخارج دولت و یا نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه به بررسی تاثیرات شوکهای کاهش درآمد نفتی بر مخارج عمرانی دولت، مخارج جاری و نقدینگی در ایران پرداخته شده است. داده های این پژوهش از اطلاعات فصلی بانک مرکزی از سال 1369 تا 1389 بوده و روش مورد استفاده، مدل خودبازگشت برداری (VAR) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق مشخص شد که شوکهای درآمد نفتی بر مخارج عمرانی، مخارج جاری دولت و نقدینگی تاثیرگذار می باشد.

کلمات کلیدی

, درآمدهای نفتی, شوک , مخارج دولت, نقدینگی, مدل خودبازگشت برداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046111,
author = {محمدی, حسین and برات زاده, امین},
title = {تاثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2013},
volume = {2},
number = {7},
month = {October},
issn = {2423-5954},
pages = {129--145},
numpages = {16},
keywords = {درآمدهای نفتی، شوک ، مخارج دولت، نقدینگی، مدل خودبازگشت برداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران
%A محمدی, حسین
%A برات زاده, امین
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2013

[Download]