اقتصاد انرژی ایران, دوره (2), شماره (6), سال (2013-5) , صفحات (183-207)

عنوان : ( بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه )

نویسندگان: حسین محمدی , محمّد تیرگری سراجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه های اخیر می باشد. در پژوهش حاضر، تاثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه طی سال های 1980 تا 2010 میلادی بررسی شده است. روش های اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و تحت نرم افزار استتا انجام شد. آزمون های معتبر اقتصادسنجی، مدل با اثرات ثابت را از میان مدل های رگرسیونی اثرات تجمیعی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد تایید قرار داد. به علت وجود داده های پانل پویا، هر کدام از مدل های رگرسیونی GMM آرلانو- بوند و نیووی- وست با 5 وقفه مجاز نیز برآورد شده و نتایج حاصل با مدل اثرات ثابت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. درآمد سرانه دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر میزان آلودگی است و افزایش های بیشتر درآمد سرانه باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. آزادسازی تجاری نیز تاثیر منفی بی معنی بر آلودگی زیست محیطی دارد.

کلمات کلیدی

, آزادسازی تجاری, محیط زیست, رشد اقتصادی, خاورمیانه, پانل دیتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046112,
author = {محمدی, حسین and تیرگری سراجی, محمّد},
title = {بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2013},
volume = {2},
number = {6},
month = {May},
issn = {2423-5954},
pages = {183--207},
numpages = {24},
keywords = {آزادسازی تجاری، محیط زیست، رشد اقتصادی، خاورمیانه، پانل دیتا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه
%A محمدی, حسین
%A تیرگری سراجی, محمّد
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2013

[Download]