دیرینه شناسی, دوره (1), شماره (2), سال (2013-12) , صفحات (221-232)

عنوان : ( ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در سنگ آهکهای گل سفیدی و ارتباط آن با شکوفایی فیتوپلانکتون ها؛ مثالی از سازند آبدراز در حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: لیلی فاتح بهاری , محمدحسین محمودی قرائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توالی کربناته سازند آبدراز به سن کرتاسه پسین در حوضه کپه داغ از گسترشی قابل ملاحظه برخوردار است. توالی کربناته در این سازند عمدتاً از سنگ آهک مارنی تشکیل شده است که در بردارنده سه واحد گل سفیدی است. هر واحد گل سفیدی به طور عمده از اجزای جلبکی شامل داینوفلاژله آهکی (کلسی اسفر پیتونلید)، کوکولیت و همچنین روزن داران پلانکتونیک تشکیل شده است. آنالیز ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در سومین واحد گل سفیدی در برش حمام قلعه به عنوان شاخصی برای تعیین شرایط اقیانوس قدیمه مورد استفاده قرار گرفته است . مقادیر تغییر می کند . این تغییر (PDB) -3/ 5- و ‰ 081 / و مقادیر ایزوتوپ اکسیژن بین ‰ 008 (PDB) +2/ 0+ و ‰ 491 / ایزوتوپ کربن بین ‰ 241 ایزوتوپی در آغاز رسوبگذاری واحد گل سفیدی بسیار مشخص است به طوری که با غنی شدگی حدود 2 در هزار برای ایزوتوپهای کربن و اکسیژن همراه است. داده های ایزوتوپ کربن در رسوبات مورد مطالعه، تغییرات ترکیب آب اقیانوسی در زمان شکل گیری را با توجه به چرخه کربن نشان از اتمسفر به آب دریا توسط (CO می دهند. این تغییرات توسط عوامل مختلف از جمله تولید کربن آلی و تبادل گازهای گلخانه ای کربن دار ( 2 در این سازند نقش تنفس جلبک های فتوسنتز کننده و جدایش (δ18O) جلبکهای فتوسنتزکننده کنترل می شوند. داده های ایزوتوپ اکسیژن ایزوتوپی اکسیژن در طی کلسیتی شدن این موجودات را به خوبی نشان می دهند. با توجه به حضور این گروه های فسیلی در واحدهای گل سفیدی، تغییرات ایزوتوپی کربن و اکسیژن منطبق با تغییرات سنگ شناسی است.

کلمات کلیدی

, آبدراز, سنگ آهک گل سفیدی, جلبکهای فتوسنتزکننده, ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046120,
author = {فاتح بهاری, لیلی and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در سنگ آهکهای گل سفیدی و ارتباط آن با شکوفایی فیتوپلانکتون ها؛ مثالی از سازند آبدراز در حوضه رسوبی کپه داغ},
journal = {دیرینه شناسی},
year = {2013},
volume = {1},
number = {2},
month = {December},
issn = {2345-2153},
pages = {221--232},
numpages = {11},
keywords = {آبدراز، سنگ آهک گل سفیدی، جلبکهای فتوسنتزکننده، ایزوتوپ پایدار کربن و اکسیژن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ایزوتوپهای پایدار کربن و اکسیژن در سنگ آهکهای گل سفیدی و ارتباط آن با شکوفایی فیتوپلانکتون ها؛ مثالی از سازند آبدراز در حوضه رسوبی کپه داغ
%A فاتح بهاری, لیلی
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J دیرینه شناسی
%@ 2345-2153
%D 2013

[Download]