زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (5), شماره (16), سال (2015-8) , صفحات (82-92)

عنوان : ( مطالعات کانی سازی، دگرسانی و ژئوشیمی در سطح و حفاری های اکتشافی و تفسیر داده های IP/RS در شمال منطقه مهرخش )

نویسندگان: مریم جاویدی مقدم , محمدحسن کریم پور , محمدرضا حیدریان شهری , آزاده ملکزاده شفارودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه مهرخش در شرق ایران و در 110 کیلومتری شمال غرب بیرجند واقع شده است. این محدوده شامل برونزدهایی از ولکانیک های پالئوسن- ائوسن با ترکیب آندزیتی بوده که واحد نیمه عمیق کوارتز دیوریتی در آنها نفوذ نموده است. دگرسانی-های اصلی شامل پروپلیتیک، آرژیلیک و سیلیسی کربناته است. کانی سازی عمده در سطح شامل مالاکیت، آزوریت، اکسیدهای آهن (هماتیت و گوتیت)، کوولیت و کالکوزیت می باشد. محدوده تغییرات عناصر در نمونه های ژئوشیمیایی سطحی بر مبنای سنگ برای مس 592-8 گرم در تن و روی 260-5 گرم در تن می باشد. تلفیق نتایج حفاری با نتایج داده های IP/RS نشان می دهد که بیشترین ناهنجاری ژئوشیمیایی در گمانه هایی است که در محل های با ناهنجاری های بالای شارژابیلیته و مقاومت ویژه کم حفر شده و منطبق بر دگرسانی آرژیلیک با کانی سازی عمدتا رگچه ای بوده است. درحالیکه گمانه های با ناهنجاری های ژئوشیمیایی کمتر در محل های با ناهنجاری های شارژابیلیته و مقاومت ویژه بالا بوده که کانی سازی عمدتا به صورت پراکنده و کمتر رگچه ای همراه با دگرسانی سیلیسی کربناته می باشد. نتایج این پژوهش، کارایی روش IP/RS را در اکتشاف کانسارهای اپی ترمال که در آنها کانی سازی به شکل رگه ، رگچه و پراکنده بوده، تایید می کند.

کلمات کلیدی

, بلوک لوت, IP/RS, ژئوشیمی, آرژیلیک, مهرخش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046127,
author = {جاویدی مقدم, مریم and کریم پور, محمدحسن and حیدریان شهری, محمدرضا and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {مطالعات کانی سازی، دگرسانی و ژئوشیمی در سطح و حفاری های اکتشافی و تفسیر داده های IP/RS در شمال منطقه مهرخش},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2015},
volume = {5},
number = {16},
month = {August},
issn = {2251-7057},
pages = {82--92},
numpages = {10},
keywords = {بلوک لوت، IP/RS، ژئوشیمی، آرژیلیک، مهرخش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعات کانی سازی، دگرسانی و ژئوشیمی در سطح و حفاری های اکتشافی و تفسیر داده های IP/RS در شمال منطقه مهرخش
%A جاویدی مقدم, مریم
%A کریم پور, محمدحسن
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2015

[Download]