دنیای نانو, دوره (8), شماره (29), سال (2013-1) , صفحات (41-51)

عنوان : ( نانو ذرات مغناطیسی: بخش دوم: حفاظت، عامل دار کردن و کاربرد )

نویسندگان: مریم یلداگرد , محسن جهانشاهی , علی احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی در حال حاضر بر روی حفاظت، عامل دار کردن و کاربرد نانو ذرات مغناطیسی متمرکز شده است. پیشرفت قابل توجهی درکنترل اندازه و شکل نانو ذرات مغناطیسی با توسعه روشهای سنتز مناسب در مقاله قبلی مورد بررسی قرار گرفت. چالش اصلی هنوز حفاظت در برابر خوردگی بوده و بنابراین در این بررسی بر روی راهبردهای محافظت مناسب بعنوان مثال پوشش پایدار کننده سطحی/ پلیمر، پوشش سیلکیا و پوشش کربنی نانو ذرات مغناطیسی یا درگیر کردن آنها در یک شبکه و یا پایه تاکید خواهد شد. نانو ذرات مغناطیسی بطور صحیح حفاظت شده می توانند بعنوان بلوکهای ساختاری برای ساخت سیستمهای عاملی مختلف استفاده شده و کاربرد آنها در کاتالیز کردن وزیست فناوری بطور مختصر در این مقاله مطالعه شده و نهایتا بعضی از گرایشهای آتی و دورنما در این زمینه تحقیق به شکل اجمالی ذکر خواهد شد.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات مغناطیسی, حفاظت, عامل دار کردن, پوشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046128,
author = {یلداگرد, مریم and محسن جهانشاهی and احمدپور, علی},
title = {نانو ذرات مغناطیسی: بخش دوم: حفاظت، عامل دار کردن و کاربرد},
journal = {دنیای نانو},
year = {2013},
volume = {8},
number = {29},
month = {January},
issn = {2476-5945},
pages = {41--51},
numpages = {10},
keywords = {نانو ذرات مغناطیسی، حفاظت، عامل دار کردن، پوشش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانو ذرات مغناطیسی: بخش دوم: حفاظت، عامل دار کردن و کاربرد
%A یلداگرد, مریم
%A محسن جهانشاهی
%A احمدپور, علی
%J دنیای نانو
%@ 2476-5945
%D 2013

[Download]