دنیای نانو, دوره (8), شماره (28), سال (2012-10) , صفحات (44-55)

عنوان : ( نانو ذرات مغناطیسی: بخش اول: خواص نانو ذرات مغناطیسی و سنتز آنها )

نویسندگان: مریم یلداگرد , محسن جهانشاهی , علی احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی در حال حاضر بر روی سنتز، حفاظت، عامل دار کردن و کاربرد نانو ذرات مغناطیسی بعلاوه خواص سیستمهای نانو ساختار متمرکز شده است. پیشرفت قابل توجهی درکنترل اندازه و شکل نانو ذرات مغناطیسی با توسعه روشهایی نظیر هم رسوبی، تجزیه حرارتی و یا احیا، سنتز مایسل و سنتز کردن هیدروترمال صورت گرفته است. چالش اصلی هنوز حفاظت در برابر خوردگی بوده و بنابراین در این بررسی بر روی راهبردهای محافظت مناسب بعنوان مثال پوشش پایدار کننده سطحی/ پلیمر، پوشش سیلیکا و پوشش کربنی نانو ذرات مغناطیسی یا درگیر کردن آنها در یک شبکه و یا پایه تا کید خواهد شد. نانو ذرات مغناطیسی بطور صحیح حفاظت شده می توانند بعنوان بلوکهای ساختاری برای ساخت سیستمهای عاملی مختلف استفاده شده و کاربرد آنها در کاتالیز کردن وزیست فناوری بطور مختصر در این مقاله مطالعه شده و نهایتا بعضی از گرایش های آتی و دورنما در این زمینه تحقیق به شکل اجمالی ذکر خواهد شد.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات مغناطیسی, سنتز, سوپر پارا مغناطیسی, اثرات اندازه-محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046130,
author = {یلداگرد, مریم and محسن جهانشاهی and احمدپور, علی},
title = {نانو ذرات مغناطیسی: بخش اول: خواص نانو ذرات مغناطیسی و سنتز آنها},
journal = {دنیای نانو},
year = {2012},
volume = {8},
number = {28},
month = {October},
issn = {2476-5945},
pages = {44--55},
numpages = {11},
keywords = {نانو ذرات مغناطیسی، سنتز، سوپر پارا مغناطیسی، اثرات اندازه-محدود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نانو ذرات مغناطیسی: بخش اول: خواص نانو ذرات مغناطیسی و سنتز آنها
%A یلداگرد, مریم
%A محسن جهانشاهی
%A احمدپور, علی
%J دنیای نانو
%@ 2476-5945
%D 2012

[Download]