اقتصاد و مدیریت شهری, دوره (2), شماره (6), سال (2014-6) , صفحات (95-107)

عنوان : ( شناسایی بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق فازی )

نویسندگان: فرهاد ترحمی , مهدی خداپرست مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اشتغال زایی بخش های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان در مناطق شهری می باشد.برای این منظور با استفاده از جدول داده-ستانده منطقه ای،تخلیل عاملی و منطق فازی، بخش های کلیدی اقتصاد استان از دیدگاه اشتغال در مناطق شهری شناسایی شد و پیوندهای پیشین، کشش کل و مستقیم اشتغال و توان بالقوه اشتغال به کار گرفته شد.نتایج نشان داد که در مناطق استان ،بخش های ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی بیشتربن اشتغال زایی را دارند.همچنین پیوندهای ضعیف بین بخشی موجب شده تا استان عملا واردکننده نیروی کار از سایر استان ها و کشورها باشد.

کلمات کلیدی

, اشتغال زایی, اقتصاد شهری, منطق فازی, تحلیل عاملی, خدمات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046133,
author = {ترحمی, فرهاد and خداپرست مشهدی, مهدی},
title = {شناسایی بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق فازی},
journal = {اقتصاد و مدیریت شهری},
year = {2014},
volume = {2},
number = {6},
month = {June},
issn = {2345-2870},
pages = {95--107},
numpages = {12},
keywords = {اشتغال زایی، اقتصاد شهری، منطق فازی، تحلیل عاملی، خدمات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق فازی
%A ترحمی, فرهاد
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%J اقتصاد و مدیریت شهری
%@ 2345-2870
%D 2014

[Download]