اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (3), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (87-105)

عنوان : ( ارزیابی و تبیین کارکرد صنایع روستایی در توسعه مورد: دهستان صائین قلعه در شهرستان ابهر )

نویسندگان: حمداله سجاسی قیداری , احمد رومیانی , سمیه صانعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت یکی از ارکان مهم اقتصادی هر منطقه به شمار می­ رود و علاوه بر اینکه سهم عمده­ای از متغیرهای اصلی اقتصادی یعنی تولید، اشتغال و سرمایه­ گذاری را به خود اختصاص می­ دهد، سهم قابل توجهی در تغییرات اجتماعی و محیطی نیز دارد. در این میان صنعت روستایی به دلایلی چون اشتغال­زایی، کمک به حفظ جمعیت روستایی، افزایش سطح بهره­ وری اقتصادی، تنوع بخشی اقتصادی، تمرکززدایی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع دارای اهمیت فراوانی است؛ به گونه­ای که وجود صنایع به عنوان شاخصی برای تعیین میزان توسعه­ یافتگی و یا عدم توسعه جامعه روستایی در نظر گرفته می­ شود. بر این اساس ارزیابی نتایج کارکردی صنایع روستایی می­ تواند مدیران و برنامه­ ریزان را در جهت دستیابی به توسعه پایدار صنعتی در مناطق روستایی یاری رساند. هدف این تحقیق، بررسی و تبیین کارکردی صنایع روستایی با رویکرد توسعه پایدار در دهستان صائین قلعه- شهرستان ابهر می­ باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده است و برای گرد­آوری داده ­ها از مطالعات کتابخانه­ ای و میدانی استفاده شده است. حجم نمونه مورد مطالعه منتج از فرمول کوکران 104 خانوار بوده است. نتایج نشان داد که صنایع روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی-­ فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی­ توسعه­ ی روستاهای منطقه مورد مطالعه اثر معناداری داشته است. همچنین مقایسه میانگین­ ها در سطح شاخص­ها، حاکی از اثرات نسبی تاثیرگذاری صنعت در توسعه روستایی منطقه است؛ به طوری که ابعاد اقتصادی و ابعاد محیطی بیشترین اثرپذیری را به همراه داشته و کمترین آن نیز مربوط به بعد کالبدی می­ باشد. در ادامه تحلیل اثرات صنایع روستایی با رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که بیشترین میزان اثرگذاری صنعتی در بعد اقتصادی روستاها بوده است. همچنین اولویت­ بندی روستاها به لحاظ سطح تغییرات ناشی از توسعه صنعتی، با استفاده از مدل ویکور در منطقه مورد مطالعه انجام گرفت، که روستایی چرگر بیشترین رتبه و روستایی سرو جهان کمترین رتبه را به خود اختصاص داده ­اند

کلمات کلیدی

, صنایع روستایی, اشتغال زایی, توسعه روستایی, شهرستان ابهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046140,
author = {سجاسی قیداری, حمداله and رومیانی, احمد and سمیه صانعی},
title = {ارزیابی و تبیین کارکرد صنایع روستایی در توسعه مورد: دهستان صائین قلعه در شهرستان ابهر},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {August},
issn = {2322-2131},
pages = {87--105},
numpages = {18},
keywords = {صنایع روستایی، اشتغال زایی، توسعه روستایی، شهرستان ابهر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی و تبیین کارکرد صنایع روستایی در توسعه مورد: دهستان صائین قلعه در شهرستان ابهر
%A سجاسی قیداری, حمداله
%A رومیانی, احمد
%A سمیه صانعی
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ 2322-2131
%D 2014

[Download]