سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران , 2014-11-18

عنوان : ( متدولوژی تهیه نقشه های فرآیندی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا )

نویسندگان: مرتضی بلادر , مجید معاونیان , علی اکبر اکبری , حسین بیگی نصرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش نمونه های نانوکامپوزیتی آلومینیوم آلومینا شامل 3 درصد نانو ذرات آلومینا به صورت نمونه های استوانه ای - شکل با استاندارد انجمن مواد و آزمون آمریکا تهیه شده و تحت تست فشار گرم قرار گرفته است. به منظوور بررسوی پوارامتر ،3/ 033 و 053 درجه سانتی گراد و نرخ کرنش هوای 3333 ،353 ، های موثر بر تغییر فرم این مواد، دماهای این تست 333 ( 3/ 3/33 و 3 ،3/333 1/s ( انتخاب شده است. از نتایج حاصل از تعداد 11 آزمایش، نمودار های تنش کرنش رسم گردیوده و 3 بیان شده است. نتایج نشوان موی دهود کوه در نقشوه هوای / 3 و 0 /3 ،3/ روش ترسیم نقشه های فرایندی در کرنش های 2 فرایندی تغییر فرم، دو منطقه ناپایدار ترک ریز دانه ای در دماهای بالا و نرخ کورنش هوای بوالا و بانود برشوی آدیاباتیو در دماهای پایین می باشد. بهترین منطقه برای انجام تغییر شکل گرم این نانو کامپوزیت، دردماهای پوایین، نورخ کورنش هوای پایین و در دماهای بالا نرخ کرنش های متوسط پیشنهاد می باشند

کلمات کلیدی

, نقشه فرایندی, تغییر شکل گرم, نانو کامپوزیت, نرخ کرنش, آلومینیوم آلومینا.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046163,
author = {بلادر, مرتضی and معاونیان, مجید and اکبری, علی اکبر and بیگی نصرآبادی, حسین},
title = {متدولوژی تهیه نقشه های فرآیندی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نقشه فرایندی،تغییر شکل گرم، نانو کامپوزیت، نرخ کرنش، آلومینیوم آلومینا.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T متدولوژی تهیه نقشه های فرآیندی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا
%A بلادر, مرتضی
%A معاونیان, مجید
%A اکبری, علی اکبر
%A بیگی نصرآبادی, حسین
%J سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران
%D 2014

[Download]