سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران , 2014-11-18

عنوان : ( مدل سازی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا - توسط شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: مرتضی بلادر , مجید معاونیان , علی اکبر اکبری , حسین بیگی نصرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله مدل سازی شبکه عصبی برای تغییر فرم گرم نانوکامپوزیت های 3O2Al-Al مورد مطالعه قرار می گیررد. پرارامرر ،4/4440 ،4/440 ،4/40 ،4/ های مدلسازی عبارتند از دمای تغییر فرم ) 004،044،004،044 درجه سانری گراد(، نرر کررن) ) 0 1-S 4(. برای این منظور 100 آزمای) در شرایط مخرلر انارام /0 ،4/0 ،4/ 0( و کرن) ) 2 ،0 ، (، درصد آلومینا در کامپوزیت ) 1 شده و نرایج آزمای) ها توسط الگوریرم گوسی نیوتن پس انرشار با دو لایه مخفی مدل سازی شرده است.ضرری رگرسریو 99/ 99 درصد، برای آزمرو 7 / بین داده های خروجی حاصل از شبکه عصبی طراحی شده با داده های هدف، برای آموزش 8 99 درصد بدست آمده است. در ماموع همبسرگی جواب حاصرل / 99 درصد و میانگین آ ها 7 / درصد، برای اعربار سنای 0 99 درصد بدست آمد. همچنین، نرایج حاصل نشا مری دهدکره برین پارامررهرای مردل / از شبکه عصبی با مقادیر هدف 18 0 و / 21 می باشد و کمررین تاثیر مربوط به درصد آلومینا با% 6 / سازی، بیشررین تاثیر مربوط به دما با % 08 و نر کرن) با % 1 9 می باشد. / کرن) با %

کلمات کلیدی

, نانو کامپوزیت, آلومینیوم آلومینا, تغییر شکل گرم, نرخ کرنش, مدل سازی شببکه عصببی - مصنوعی ) ANN .)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046164,
author = {بلادر, مرتضی and معاونیان, مجید and اکبری, علی اکبر and بیگی نصرآبادی, حسین},
title = {مدل سازی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا - توسط شبکه عصبی مصنوعی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نانو کامپوزیت، آلومینیوم آلومینا، تغییر شکل گرم، نرخ کرنش، مدل سازی شببکه عصببی - مصنوعی ) ANN .)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی تغییر شکل گرم نانوکامپوزیت های آلومینیوم آلومینا - توسط شبکه عصبی مصنوعی
%A بلادر, مرتضی
%A معاونیان, مجید
%A اکبری, علی اکبر
%A بیگی نصرآبادی, حسین
%J سومین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و هشتمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران
%D 2014

[Download]