Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, دوره (16), شماره (6), سال (2015-2) , صفحات (57-66)

عنوان : ( حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعی )

نویسندگان: فریده نظرزاده رمضانی , فاطمه معینی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: نقایص شناختی در اختلالات اضطرابی از موضوعاتی است که در سال های اخیر با شواهد فزاینده ای رو به رو است. هدف پژوهش حاضر مقایسه حافظه شرح حال و فراشناخت در اختلالات وسواس، اضطراب اجتماعی و گروه بهنجار بوده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی– تحلیلی سه گروه 22 نفری از مبتلایان به اختلال وسواس، اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها مصاحبه حافظه شرح حال (معنایی کودکی، معنایی بزرگسالی، معنایی اخیر، رویدادی کودکی، رویدادی بزرگسالی و رویدادی اخیر) و پرسشنامه فراشناخت (باورهای مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی، نیاز به کنترل افکار، خودآگاهی شناختی) را تکمیل کردند. یافته ها: بر اساس نتایج، در حافظه، گروه وسواسی نسبت به گروه بهنجار عملکرد ضعیف‌تری نشان داد (01/0P<). همچنین در زمینه فراشناخت، گروه وسواسی عملکرد ضعیف تری در مقیاس کنترل ناپذیری و خطر و مقیاس اطمینان شناختی در مقایسه با افراد بهنجار و اضطراب اجتماعی نشان دادند (01/0P<). نتیجه گیری: گروه وسواسی عملکرد ضعیف تری در حافظه شرح حال در مقایسه با مبتلایان اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار دارند که به نظر می رسد به دلیل وجود نقایص عصب روان شناختی در اختلال وسواسی باشد و همچنین باورهای فراشناختی نقش مهمی در علائم اختلالات اضطرابی دارند. از نظر بالینی نیز شناسایی جنبه های شناختی اختلالات اضطرابی به ظهور بینش جدیدی از این اختلال منتهی خواهد شد تا روش‌های درمانی موجود، متناسب با ویژگی‌های آن تعدیل یا روش‌های درمانی جدید طراحی شود.

کلمات کلیدی

, اختلال اضطراب اجتماعی, اختلال وسواس- اجبار, حافظه شرح حال, فراشناخت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046167,
author = {نظرزاده رمضانی, فریده and معینی, فاطمه and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعی},
journal = {Journal of Shahrekord University of Medical Sciences},
year = {2015},
volume = {16},
number = {6},
month = {February},
issn = {2717-0071},
pages = {57--66},
numpages = {9},
keywords = {اختلال اضطراب اجتماعی، اختلال وسواس- اجبار، حافظه شرح حال، فراشناخت،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حافظه شرح حال و فراشناخت در بیماران مبتلا به اختلالات وسواس - اجبار و اضطراب اجتماعی
%A نظرزاده رمضانی, فریده
%A معینی, فاطمه
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J Journal of Shahrekord University of Medical Sciences
%@ 2717-0071
%D 2015

[Download]