اقتصاد انرژی ایران, دوره (3), شماره (11), سال (2014-9) , صفحات (195-227)

عنوان : ( رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلویی )

نویسندگان: محمدعلی فلاحی , محمدحسین مهدوی عادلی , فرشته جندقی میبدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه فراوانی منابع طبیعی و فساد اداری از مقولات مهم و مورد توجه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در مطالعه حاضر رابطه میان این دو مقوله در کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی ترکیبی و الگوی داده های تابلویی طی دوره زمانی 2003-2010 بررسی می شود. در کنار رانت های نفتی و مواد معدنی(به عنوان معیارهای فراوانی منابع طبیعی) از متغیرهای دیگری نظیر درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و دموکراسی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد اثر مثبت و معنی دار رانت نفت و مواد معدنی را بر سطح فساد تأیید می کند. با لحاظ کردن معیارهای دیگر به جای رانت های نفتی، وجود این رابطه مجدداً تأیید می شود.درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفی معنی داری با سطح فساد دارند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه بهبود دموکراسی سطح فساد را کاهش می دهد، وجود ندارد؛ هرچند که بهبود آن اثر منفی منابع طبیعی را بر فساد تعدیل می کند.

کلمات کلیدی

, رانت منابع طبیعی, رانت نفت, فساد, دموکراسی, داده های تابلویی, اوپک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046171,
author = {فلاحی, محمدعلی and مهدوی عادلی, محمدحسین and جندقی میبدی, فرشته},
title = {رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلویی},
journal = {اقتصاد انرژی ایران},
year = {2014},
volume = {3},
number = {11},
month = {September},
issn = {2423-5954},
pages = {195--227},
numpages = {32},
keywords = {رانت منابع طبیعی، رانت نفت، فساد، دموکراسی، داده های تابلویی، اوپک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رانت منابع طبیعی و فساد درکشورهای عضو اوپک: کاربرد الگوی داده‌های تابلویی
%A فلاحی, محمدعلی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A جندقی میبدی, فرشته
%J اقتصاد انرژی ایران
%@ 2423-5954
%D 2014

[Download]