نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی , 2013-11-27

عنوان : ( اثرات غلظتهای مختلف ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه )

نویسندگان: دکتر حسن فیضی , مریم کمالی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از آزمایش حاضر بررسی غلظتهای مختلف 0ٰ 20ٰ 40ٰ 60ٰ 80 میلی گرم بر لیتر ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه بود آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پس از 14 روزٰ درصد جوانه زنی بذر ها ه صورت معنی داری در تیمار کاربرد غلظت 60 میلی گرم بر لیتر ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم 076 در صد) نسبت به سایر تیمار ها و شاهد (54 درصد) افزایش یافت. این افزایش در وزن خشک ساقه و سرعت جوانه زنی بذر ها نیز مشاهده شد. کاربرد ذرات غیر نانو وزن خشک ساقه را تا 50 درصد نسبت به شاهد کاهش داد. متوسط زمان جوانه زنی در اثر کاربرد نانو ذرات با غلظت 40 یلی گرم بر لیتر سبت به شاهد حدود 31 درصد بهبود یافت در صورتیکه ذرات غیر نانو متوسط زمان جوانه زنی را فقط 21 در صد بهبود داد. همچنین کاربرد ذرات نانو با غلظت کم و متوسط باعث بهبود شاخصهایی نظیر ارزش جوانه زنیٰ شاخص بنیهٰ و میانگین جوانه زنی روزانه شد. بطور کلی کاربرد نانو ذراتدی اکسید تیتانیوم به عنوان یک گزینه جهت بذر هایی که دارای مشکل جوانه زنی هستند و در صد جوانه زنی کمی دارند میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, نانو ذرات, گیاهان دارویی, جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046173,
author = {دکتر حسن فیضی and کمالی, مریم and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {اثرات غلظتهای مختلف ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {نانو ذرات، گیاهان دارویی، جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات غلظتهای مختلف ذرات نانو و غیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه
%A دکتر حسن فیضی
%A کمالی, مریم
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
%D 2013

[Download]