نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی , 2013-11-27

عنوان : ( پاسخ جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه به شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی )

نویسندگان: دکتر حسن فیضی , حسین صحابی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر شدت و زمان میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر رازیانه آزمایشی در آزمایشگاه تحقیقات عالی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای میدان مغناطیسی شامل قرار دادن بذرها در معرض میدان مغناطیسی با شدت 15 میلی تسلا به مدت 1 و 5 و 15 و 25 و 60 دقیقه ، میدان مغناطیسی به شدت 25 میلی تسلا به مدت 1 و 5 و 15 و 25 و 60 دقیقه، تیمار میدان مغناطیس دایم با شدت 3 میلی تسلا و تیمار شاهد بودند . نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. کمترین متوسط زمان جوانه زنی در تیمارهای شدت 15 میلی تسلا در زمان های 15 و 25 دقیقه بدست آمد که نسبت به شاهد 13 و 8 درصد کاهش نشان داد. بیشترین طول ریشه ( 9/35 سانتیمتر) در تیمار شدت میدان مغناطیسی 15 میلی تسلا به مدت 25 دقیقه بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد (6/4 سانتی متر) حدود 46 درصد افزایش نشان داد. همچنین بالاترین طول ساقه و گیاهچه در تیمار میدان مغناطیسی 15 میلی تسلا به مدت 25 دقیقه مشاهده شد نتایج نشان داد که تیمار میدان مغناطیسی با شدت کمتر و در زمان 15 دقیقه بهترین را نشان داد.

کلمات کلیدی

, تیمار فیزیکی, گیاه دارویی, متوسط زمان جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046174,
author = {دکتر حسن فیضی and حسین صحابی and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {پاسخ جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه به شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی},
booktitle = {نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی},
year = {2013},
location = {تربت حیدریه, ايران},
keywords = {تیمار فیزیکی، گیاه دارویی، متوسط زمان جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه به شدت و زمان های مختلف میدان مغناطیسی
%A دکتر حسن فیضی
%A حسین صحابی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J نخستین همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
%D 2013

[Download]