زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی, دوره (8), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (2513-2536)

عنوان : ( اصلاح و به سازی خاکهای رمبنده )

نویسندگان: محمدعلی معروف , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خاکهای رمبنده معمولاً ساختار باز دارند و پیوند بین ذرات ضعیف است. این خاکها به صورت سست رفتار کرده و در صورت اشباع شدن بدون تغییر در بار وارده و یا قرار گرفتن تحت نیروی ارتعاشی نشست زیادی کرده و ظرفیت باربری آن به شدت کاهش می یابد . در تحقیق حاضر مقابله با خاکهای رمبندۀ محدوده شمال شرق مشهد بررسی شده است. نتایج آزمایش های انجام شده در آزمایش گاه و آزمایش ها در محل نشان می دهد که خاک شدیداً به افزایش رطوبت حساس است و در صورت اشباع شدن، نشست اضافی چشم گیری را در مدت زمان کوتاه ایجاد می کند. بنابر این این خاک دارای پتانسیل رمبندگی است. با توجه به احداث سازه های ریلی و احداث ساختمان در محل پروژه در اثر ارتعاش ناشی از عبور قطار و یا مرطوب شدن خاک، نشست زیاد خاک می تواند برای سازه های ریلی و ساختمانهای موجود مشکل ایجاد کند و بنابر این باید خاک محل اصلاح و به سازی شود. به منظورمقابله با خاک های رمبنده محل پروژه و به سازی آن، روشهای گوناگون از جمله جلوگیری از مرطوب شدن خاک، تراکم خاک، جای گزینی مصالح، استفاده از پی های عمیق، تثبیت با مصالح درشت دانه، تثبیت با آهک، تثبیت با سیمان و تثبیت با سیمان و مصالح دانهای ارزیابی شده و بهترین روش با توجه به مشخصات سایت، ویژگیهای سازههای احداثی و ملاحظات اجرایی و اقتصادی انتخاب شده است. با توجه به قرارگیری سازه های احداثی در محدودۀ شهری، خاک ریزدانۀ محل، ملاحظات اقتصادی، مدت زمان اجرا و امکانات موجود به سازی خاک با آهک به عنوان بهترین روش پیشنهاد شده است. افزودن آهک به خاک علاوه بر بهبود خواص مقاومتی خاک در کوتاه مدت و بلندمدت، سبب کاهش تورم و کاهش نفوذپذیری می شود. این خواص عمل کردی آهک، آنرا در کوتاه مدت و بلندمدت از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر می کند.

کلمات کلیدی

, خاکهای رمبنده, ساختمانها و سازه های ریلی, مقابله با رمبندگی, به سازی خاک , تثبیات با آهک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046200,
author = {معروف, محمدعلی and بلوری بزاز, جعفر},
title = {اصلاح و به سازی خاکهای رمبنده},
journal = {زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی},
year = {2015},
volume = {8},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-6837},
pages = {2513--2536},
numpages = {23},
keywords = {خاکهای رمبنده، ساختمانها و سازه های ریلی، مقابله با رمبندگی، به سازی خاک ، تثبیات با آهک.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اصلاح و به سازی خاکهای رمبنده
%A معروف, محمدعلی
%A بلوری بزاز, جعفر
%J زمین شناسی مهندسی - دانشگاه خوارزمی
%@ 2228-6837
%D 2015

[Download]