نخستین همایش ملی مسمومیت های دامی , 2014-10-15

عنوان : ( گیرنده ھای شبه تول ٢ و ۴ در لوکوسیت ھا مناسب ترین مولکولھا برای بررسی مسمومیت سیستم ایمنی ناشی از آفلاتوکسین ھا در انسان و حیوانات )

نویسندگان: جلیل مهرزاد سلاکجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدلیل مسائل مختلف زیست محیطی و آب و هوایی مایکوتوکسین ها مخصوصاً آفلاتوکسین ها (AFs) در خوراک و هوای انسان و حیوانات ظاهر می شود و مسائل زیادی را در ارگانها، سلول ها و مولکول های حیاتی آنها ایجاد می کند. AFs ازخطرناک ترین مایکوتوکسین های سمی بوده که بوسیله قارچ ها در غذای انسان و حیوانات تولید می شود.AFB1 از عوامل سمی، موتاژنیک، تراتوژنیک، کارسینوژنیک و ایمونوتوکسیک در انسان و حیوانات باشد. روی اثرات سمی افلاتوکسین ها بر هپاتوسیت های مطالعات مولکولی فراوانی انجام شده است. اما مطالعه روی اثرات آفلاتوکسین ها بر لکوسیت ها خیلی نادر است. گیرنده های شبه تول (TLRs) از کلیدی ترین گیرنده های شناساگر الگو (PRRs) و از بازوهای مهم ایمنی ذاتی بوده و در مقابله با پاتوژن ها الگوهای مولکولی وابسته به عوامل آسیب رسان (PAMPs) را شناسایی می کنند. TLRs در لوکوسیت های انسان و حیوانات بوفور بیان می شود. از 11 نوع TLRs، ساختار مولکولیTLR2 و TLR4 شناخته شده ترین آنها از نطر ژنومی و پروتئینی می باشند. مطالعات اخیر ما روی سیستم ایمنی ذاتی انسان و حیوانات نشان داد کهAFB1 تضعیف کننده ی سیستم ایمنی است. TLRs در بسیاری روندهای فیزیو پاتولوژیک از جمله التهاب، خود ایمنی و سرطان نقش داشته و فعالیت غیر ضروری و طولانی آنها بشدت برای میزبان مضر است. به همین دلیل در مطالعات حاضر تمرکز ما روی TLR2 و TLR4 می باشد، که اثرات ایمنوتوکسیسیتی AFB1 مخصوصاً روی سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMCs) و دندرتیک (DCs) در مدل های برون تنی انسانی و گاوی می باشد. بطور خلاصه، منبع خون، PBMCs و DCs از 10 فرد جوان و سالم و 10 گاو شیری سالم فراهم شد. سلو لهای PBMCs و DCs بطور جداگانه به مدت 2 ساعت در معرض 10ng/ml AFB1 قرار گرفت. بعد از جدا سازی RNA و ساختن cDNA ازPBMCs و DCs انسان و گاو بیان ژن های TLR2 و TLR4 در آنها با استفاده از تکنیک qPCR آنالیز شد. همچنین بیان پروتئین های TLR2 و TLR4 در DCs انسان با استفاده از تکنیک فلو سیتومتری ارزیابی شد. نتایج حاصل از آزمایش های qPCR، افزایش میزان بیان TLR2 و TLR4 در سطح mRNA در PBMCs و DCs انسان و گاو پس از 2 ساعت تیمار با AFB1 را نشان داد. همچنین نتایج فلوسایتومتری روی DCs انسان پس از 2 ساعت تیمار با AFB1 ، افزایش بیان TLR2 و TLR4 در سطح پروتئین نیز در آنها مشاهده شد. با در نظر گرفتن نقش TLR2 و TLR4 در بدن حیوان و انسان و تاثیر مشاهده شده AFB1 روی TLR2 و TLR4 در DCs، مسلماً در سایر مسیر های پاسخ های ایمنی اختلال ایجاد می شود. بنابراین از TLR2 و TLR4 می توان بعنوان مولکول های مناسب برای بررسی مولکولی ایمنوتوکسیستی پیشرفته در دامها و انسان استفاده کرد، تا پنجره ای جدید در جنبه های مولکولیAFB1 ، TLRs، آماس و سرطان ایجاد کند.

کلمات کلیدی

, آفلاتوکسین¬, سلول های دندریتیک , فلوسایتومتری, لوکوسیتها, گیرنده¬های شبه تول, qPCR.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046215,
author = {مهرزاد سلاکجانی, جلیل},
title = {گیرنده ھای شبه تول ٢ و ۴ در لوکوسیت ھا مناسب ترین مولکولھا برای بررسی مسمومیت سیستم ایمنی ناشی از آفلاتوکسین ھا در انسان و حیوانات},
booktitle = {نخستین همایش ملی مسمومیت های دامی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آفلاتوکسین¬، سلول های دندریتیک ، فلوسایتومتری، لوکوسیتها، گیرنده¬های شبه تول، qPCR.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گیرنده ھای شبه تول ٢ و ۴ در لوکوسیت ھا مناسب ترین مولکولھا برای بررسی مسمومیت سیستم ایمنی ناشی از آفلاتوکسین ھا در انسان و حیوانات
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%J نخستین همایش ملی مسمومیت های دامی
%D 2014

[Download]