National conference on Modern Biological Sciences and Technologies , 2015-01-29

عنوان : ( اثرات برون تنی دوز مشابه آلودگیهای ژئوژنیک آرسنیک معدنی بر مولکول های TLR2 و TLR4 در نوتروفیلهای خون انسان با استفاده از qPCR )

نویسندگان: جلیل مهرزاد سلاکجانی , معصومه طاهری , رضا افشاری , مسعود صالح مقدم , محمدحسین محمودی قرائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده یکی از سلولهای کلیدی سیستم ایمنی ذاتی بدن (Polymorph nuclear leukocytes) PMNs نوتروفیلها یا منجر به فرآیندهای ،transmembrane پروتئینهای Toll like Receptors (TLRs) . انسان و پستانداران میباشد تولید سایتوکاین و افزایش بقا، که همه میتواند در التهاب ،(ROS) مهم سلولی از جمله گونه های واکنش پذیر اکسیژن ها در نوتروفیلها در پاسخهای واسطه ای به باکتری - TLRs بیشتر از دیگر TLR و 4 TLR مزمن پاتوژنز کمک کند. 2 در نوتروفیلهایی که به مدت 12 ساعت در TLR و 4 TLR های گرم منفی و مثبت هستند. در این مطالعه بیان 2 ژن مورد نظر توسط کیت مخصوص استخراج mRNA . 20 قرار داشتند مورد بررسی قرار گرفت ppb معرض آرسنیک qPCR (quantitative ساخته شد. با استفاده از تکنیک cDNA شد و از آن با استفاده از روش آنزیمی و کیت در سلو لهای مذکور اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آرسنیک mRNA بیان polymerase chain reaction) ها میتواند TLR در نوتروفیلها میگردد. این افزایش غیرضروری TLR و 4 TLR باعث تحریک و افزایش بیان ژنهای 2 بر میزان فاگوسیتوز سلولها و ایجاد التهاب تأثیر بگذارد. البته آرسنیک از طریق مکانیزمهای همزمان دیگر میتواند اثر مهاری بر فعالیت نوتروفیلها داشته باشد که در آزمایشگاه ما کارهای عمیق جهت یافتن مکانیسم های آن در حال انجام است.

کلمات کلیدی

, نوتروفیل, انسان, TLR2 , TLR4 , آرسنیک معدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046225,
author = {مهرزاد سلاکجانی, جلیل and معصومه طاهری and رضا افشاری and مسعود صالح مقدم and محمودی قرائی, محمدحسین},
title = {اثرات برون تنی دوز مشابه آلودگیهای ژئوژنیک آرسنیک معدنی بر مولکول های TLR2 و TLR4 در نوتروفیلهای خون انسان با استفاده از qPCR},
booktitle = {National conference on Modern Biological Sciences and Technologies},
year = {2015},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {نوتروفیل، انسان، TLR2 ، TLR4 ، آرسنیک معدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات برون تنی دوز مشابه آلودگیهای ژئوژنیک آرسنیک معدنی بر مولکول های TLR2 و TLR4 در نوتروفیلهای خون انسان با استفاده از qPCR
%A مهرزاد سلاکجانی, جلیل
%A معصومه طاهری
%A رضا افشاری
%A مسعود صالح مقدم
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%J National conference on Modern Biological Sciences and Technologies
%D 2015

[Download]