علوم باغبانی, دوره (28), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (312-318)

عنوان : ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه 30 رﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺎر اﻳﺮان )

نویسندگان: علی تهرانی فر , مهدی زارعی محمدآباد , بهنام اسفندیاری , زهرا نعمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انار (Punica granatum L.) یکی از مهم ترین میوه های بومی ایران می باشد، که رقم های زیادی از آن کشت و کار می شود. میوه ها به طور گسترده به صورت تازه و فرآوری شده از جمله آب میوه، مربا و غیره مصرف می شوند. پوست میوه انار به عنوان یک فرآورده جانبی صنعت آب میوه-گیری، منبع غنی از ترکیبات زیست فعال محسوب می شود. این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی، فنول کل، تانن کل و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست میوه 30 رقم مختلف انار، در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که، بین ارقام مختلف در همه فاکتورهای اندازه گیری شده اختلاف معنی داری وجود دارد. وزن میوه، درصد پوست و ضخامت پوست به ترتیب از 89/196 تا 87/135 گرم، 82/59 تا 61/63 درصد و 13/3 تا 25/5 میلی متر متغیر بودند. نتایج هم چنین نشان داد که، میزان فنول کل از 35/320 تا 52/325 میلی گرم در 1 گرم ماده خشک متغیر می باشد. میزان تانن کل در بین ارقام انار از 35/189 تا 35/197 میلی گرم در 1 ماده خشک مشاهده شد. فعالیت آنتی اکسیدانی پوست انار به روش DPPH اندازه گیری شده، که میزان آن بین 60/69 تا 60/93 درصد متغیر بود. علاوه بر این، همبستگی مثبتی بین فعالیت آنتی اکسیدانی با میزان فنول کل (923/0=r) و تانن کل (816/0=r) وجود داشت. نتایج نشان داده که، رقم مهم ترین فاکتور جهت تعیین خصوصیات فیزیکی، ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی در انار می باشد. مقادیر بالای ترکیبات فنولی موجود در پوست انار پتانسیل خوبی را به عنوان یک مکمل غنی از آنتی اکسیدان های طبیعی فراهم آورده است.

کلمات کلیدی

, اﻧﺎر, ﻓﻨﻮل, ﺗﺎﻧﻦ, ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046227,
author = {تهرانی فر, علی and زارعی محمدآباد, مهدی and اسفندیاری, بهنام and نعمتی, زهرا},
title = {ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه 30 رﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺎر اﻳﺮان},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4730},
pages = {312--318},
numpages = {6},
keywords = {اﻧﺎر، ﻓﻨﻮل، ﺗﺎﻧﻦ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲاﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﻮه 30 رﻗﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺎر اﻳﺮان
%A تهرانی فر, علی
%A زارعی محمدآباد, مهدی
%A اسفندیاری, بهنام
%A نعمتی, زهرا
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]