علوم باغبانی, دوره (28), شماره (2), سال (2014-8) , صفحات (144-153)

عنوان : ( ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن رﻳﺰازدﻳﺎدی درون ﺷﻴﺸﻪای ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻛﻞ زری Pseudohandelia umbellifera (Boiss.) Tzvel )

نویسندگان: عسکر غنی , علی تهرانی فر , ولی اله قاسمی عمران , سمیرا هاتفی اولائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻛﻞ زری از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﺳﺘﺮاﺳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در اﻳﺮان وﺟﻮد داردﻛﻪ ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن روﻳـﺶ دارد . ً اﻳﻦ ﮔﻴﺎه دارای ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ و زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﮔﻴﺎ ه در ﺷﺮاﻳﻂ درون ﺷﻴﺸﻪ ای دو آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ً در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﻛﺘﻮرﻳﻞ و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻟﻮس دو ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان 12 زاﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر اول ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ ) BAP, IAA, KN 2,4-D و ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ( و ﻓﺎﻛﺘﻮر دوم، ﻧﻮع رﻳﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ 3 ﺳﻄﺢ ) رﻳﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮگ، ﺟﻮاﻧﻪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و ﺟﻮاﻧﻪ ﺟـﺎﻧﺒﻲ ( 36 و در ﻣﺠﻤـﻮع ﺗﻴﻤـﺎر ﺑﻮد . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻗﻪ زاﻳﻲ ﻛﺎﻟﻮس ً ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه، آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﺎﻣﻞ 34 ﺗﻴﻤﺎر ) ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻫﻮرﻣـﻮﻧﻲ ﻧـﺎﻣﺒﺮده، ﻣﺤـﻴﻂ ﭘﺎMS رﻳﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻪ و ﻣ ﻫﺎی ﺨﺘﻠﻒ (ﺷﺪ اﻧﺠﺎم .ﻛﺎﻟﻮ در ﭘﺎﻳﺎن س ﺳﺎﻗﻪ ﻫﺎی MS زا ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ IBA و ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎوی ﻫﻮرﻣﻮن ﺟﻬﺖ رﻳـﺸﻪ زاﻳـﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ اول ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﻜﺲ 2,4-D اﻟﻌﻤﻞ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻓﻮق ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻟﻮس زاﻳـﻲ ﺧـﻮب ﺑـﻮده اﺳﺖ و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻟﻮس وﻳﮋﮔﻲ زاﻳﻲ و ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت . ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ دوم ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤـﺪودی از ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻗﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎی ﻓﻮق ﻓﻘﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻟﻮس ﻛﺮدﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻗﻪ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑـﺴﻴﺎر ﻛﻤـﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎ رﻳﺸﻪMS ن درﻣﺤﻴﻂ ﺷﺪﻧﺪ دار .

کلمات کلیدی

, زﻳﻨﺘﻲ, ﮔﻴﺎﻫﺎن بوﻣﻲ رﻳﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻛﻞ زری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046232,
author = {عسکر غنی and تهرانی فر, علی and ولی اله قاسمی عمران and سمیرا هاتفی اولائی},
title = {ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن رﻳﺰازدﻳﺎدی درون ﺷﻴﺸﻪای ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻛﻞ زری Pseudohandelia umbellifera (Boiss.) Tzvel},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2014},
volume = {28},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-4730},
pages = {144--153},
numpages = {9},
keywords = {زﻳﻨﺘﻲ، ﮔﻴﺎﻫﺎن بوﻣﻲ رﻳﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺎﻛﻞ زری،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن رﻳﺰازدﻳﺎدی درون ﺷﻴﺸﻪای ﮔﻴﺎه ﻛﺎﻛﻞ زری Pseudohandelia umbellifera (Boiss.) Tzvel
%A عسکر غنی
%A تهرانی فر, علی
%A ولی اله قاسمی عمران
%A سمیرا هاتفی اولائی
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2014

[Download]