بیست و دومین کنگره ملی صنایع غذایی , 2014-08-30

عنوان : ( بررسی ویژگی های کف پالپ طالبی با استفاده از پردازش تصویر )

نویسندگان: محمدرضا صلاحی سینی , محبت محبی , مسعود تقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های کف پالپ طالبی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر بود. در این تحقیق از طرح مرکب مرکزی متمرکز شده با 3 متغییر مستقل شامل پودر سفیده تخم مرغ (1-3%) ، صمغ زانتان (0/05- 0/2%) و زمان همزدن (10-2 دقیقه) استفاده شد. پارامتر های مورد بررسی شامل اندازه قطر حباب ها، کرویت حباب ها، آنتروپی و بعد برخالی بودند. نتایج حاصل از پردازش تصویر نشان داد افزایش مقدار پودر سفیده تخم سبب کاهش آنتروپی، بعد برخالی و اندازه قطر حباب ها گردید ولی کرویت حباب ها افزایش یافت. افزایش مقدار صمغ زانتان نیز موجب کاهش اندازه متوسط حباب ها، بعد برخالی و آنتروپی و افزایش کرویت شد. زمان همزدن نیز سبب کاهش اندازه قطر حباب و آنتروپی شد اما روی کرویت و بعد برخالی اثر معنا داری نداشت

کلمات کلیدی

, اندازه حباب, پردازش تصویر, طالبی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046239,
author = {صلاحی سینی, محمدرضا and محبی, محبت and تقی زاده, مسعود},
title = {بررسی ویژگی های کف پالپ طالبی با استفاده از پردازش تصویر},
booktitle = {بیست و دومین کنگره ملی صنایع غذایی},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {اندازه حباب، پردازش تصویر، طالبی، کف},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگی های کف پالپ طالبی با استفاده از پردازش تصویر
%A صلاحی سینی, محمدرضا
%A محبی, محبت
%A تقی زاده, مسعود
%J بیست و دومین کنگره ملی صنایع غذایی
%D 2014

[Download]