اولین همایش ملی سلامت غذا تولید تبدیل مصرف , 2014-10-15

عنوان : ( ساخت و کاربرد سیستم بینی الکترونیکی بر پایه سنسورهای نیمه رسانای اکسید فلز - شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جایگزین برای طبقه بندی فساد ماهی )

نویسندگان: میثم وجدی , محمدجواد وریدی , مهدی وریدی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زض ایی دػ فٍّ ؾیؿشن ثی یٌ الىشط یًٍىی لبثل حول ث ػ اٌَى ض ٍ ؾطیغ ػ زْ عجم ث سٌی ثی عطفب هطاحل سبظگی وً بّی هب یّ ث ع ضَ ثلازضگً ثط حؿت سؼساز ض ظٍ بّی گً سْاضی ثط زٍسی ث هسر 15 ض ظٍ ؾبذش ث وبض ثطز قس. وً ثطزاضی ثط حؿت ض ٍ فضبی ف لَب یً زی بٌهیه اؾز. سطویجبر فطاض ه ػَ زَ زض فضبی ف لَب یً وً بّی هب یّ ظٍى قس ث هحفظ ؾ ؿٌ ضَ فطؾشبز ؾیگ بٌل بّی دبؾد ؾ ؿٌ ضَ بّ ث ص ضَر سبثؼی اظ ظهبى زضیبفز قس. ؾیؿشن یٍػ زضیبفز ثلازضگً زاز ثط دبی هیىط وٍ شٌطلط لخ سبح ثطای وبضثطی عطاحی ؾبذش قس. 7 ؾ ؿٌ ضَ سؼبضی گبظ سبگبچی ثط دبی یًو ضؾب بً بّی زی اوؿیس للغ اؾشفبز گطزیس د غٌ دبضاهشط اؾشبسیه زی بٌهیه اؾشرطاع قس اظ دبؾد ضؾب بًئی گصاضی طّ ؾ ؿٌ ضَ ث ػ اٌَى ضٍ زٍی ه سَ ضَ سکریص الگ زض ظًط گطفش قس. دطزاظ زاز ثب ز ض ٍ سکریص الگ هشفب رٍ ا ؼًبم قس. ثب اػطای ض ٍ غیط ظًبضسی سحلیل ه لَف اصلی 1 ثط ض یٍ دبؾد بّی آضای ؾ ؿٌ ضَ، زضیبفشین و وً بّی هب یّ ضا هی س اَى ث ؾ ضٍؼیز سبظگی )سبظ ،ُ یًو سبظ فبؾس( ثط حؿت افعایف سؼساز ض ظٍ بّی گً سْاضی ثط زٍسی عجم ث سٌی وطز. ؾذؽ ض ٍ چ سٌ هشغیط غیطذغی قجى ػصجی هص ػٌَی دطؾذشط ىٍ چ سٌ لایِ 2 ثب ه فَمیز زض ؾبذز هسل بّی عجم ث سٌی فؿبز ػ زْ سفىیه وً بّی هب یّ ثطحؿت ایی ؾ ضٍؼیز سبظگی ث وبض ثطز قس. طًخ 96 زضصس ث زَ. زلیل ض قٍ یٌ ثط ای ىٌ ؾیؿشن ثی یٌ الىشط یًٍىی ض ٍ ؾبز ؾطیغ ثطای / صحز قجى ػصجی زض عجم ث سٌی 66 و شٌطل ویفی هب یّ اؾز

کلمات کلیدی

, شبکه عصبی مصنوعی, دی اکسید قلع, تشخیص الگو, بینی الکترونیکی, دریافت بلادرنگ داده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046250,
author = {وجدی, میثم and وریدی, محمدجواد and وریدی, مهدی and محبی, محبت},
title = {ساخت و کاربرد سیستم بینی الکترونیکی بر پایه سنسورهای نیمه رسانای اکسید فلز - شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جایگزین برای طبقه بندی فساد ماهی},
booktitle = {اولین همایش ملی سلامت غذا تولید تبدیل مصرف},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شبکه عصبی مصنوعی، دی اکسید قلع، تشخیص الگو، بینی الکترونیکی، دریافت بلادرنگ داده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ساخت و کاربرد سیستم بینی الکترونیکی بر پایه سنسورهای نیمه رسانای اکسید فلز - شبکه عصبی مصنوعی به عنوان روش جایگزین برای طبقه بندی فساد ماهی
%A وجدی, میثم
%A وریدی, محمدجواد
%A وریدی, مهدی
%A محبی, محبت
%J اولین همایش ملی سلامت غذا تولید تبدیل مصرف
%D 2014

[Download]