مهندسی مکانیک مدرس, دوره (14), شماره (16), سال (2015-3) , صفحات (190-200)

عنوان : ( بهینه‌سازی شکل سازه‌های پوسته‌ای با شکل دلخواه تحت قید تنش )

نویسندگان: فروغ عباسی پریزد , بهروز حسنی , حسین قاسم نژاد مقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهینه‌سازی شکل سازه‌های پوسته‌ای با توابع هدف و قیود مختلف از جمله قید تنش موضوع این مقاله است. برای مدلسازی شکل از توابع بی-اسپلاین استفاده شده است که امکان تولید هندسه هموار با هر شکل دلخواه را به کمک تعداد کمی از پارامترها فراهم ساخته و متغیرهای طراحی مسئله بهینه‌سازی را تشکیل می‌دهند. برای تحلیل سازه از روش اجزای محدود با المان پوسته چهار گرهی ویلسون استفاده شده است. برای یافتن شکل بهینه، در هر گام از مسئله بهینه سازی مراحل تولید شبکه اجزای محدود، تحلیل سازه، تحلیل حساسیت و به هنگام کردن مدل هندسی، به طور متوالی تا حصول همگرایی انجام می‌شود. بیشینه‌ کردن سختی سازه با قید حجم مصالح و نیز کمینه‌سازی وزن سازه با در نظر گرفتن تنش فون میزس به عنوان قید از جمله مسائل طرح شده در این مقاله هستند. در هر دو نوع مسائل مختصه قائم نقاط کنترلی توابع بی اسپلاین به عنوان متغیر طراحی در نظر گرفته شده است و از روش برنامه ریزی ترتیبی درجه دوم (SQP) برای حل مسئله بهینه‌سازی استفاده شده است. از آنجا که استفاده از این روش مستلزم مشخص بودن مقادیر مشتقات توابع هدف و قید در مسئله بهینه سازی است، در هر گام، تحلیل حساسیت به روش تفاضل های محدود انجام شده است. شکلهای هموار حاصل از بهینه سازی و نیز نمودارهای همگرایی تابع هدف مثالهای ارائه شده، نشان‌دهنده کارایی روش پیشنهادی در بهینه سازی شکل سازه های پوسته ای می باشد.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی شکل؛ پوسته های با شکل دلخواه؛ المان پوسته ویلسون؛ اجزای محدود؛ توابع بی, اسپلاین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046259,
author = {عباسی پریزد, فروغ and حسنی, بهروز and حسین قاسم نژاد مقری},
title = {بهینه‌سازی شکل سازه‌های پوسته‌ای با شکل دلخواه تحت قید تنش},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2015},
volume = {14},
number = {16},
month = {March},
issn = {1027-5940},
pages = {190--200},
numpages = {10},
keywords = {بهینه سازی شکل؛ پوسته های با شکل دلخواه؛ المان پوسته ویلسون؛ اجزای محدود؛ توابع بی- اسپلاین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه‌سازی شکل سازه‌های پوسته‌ای با شکل دلخواه تحت قید تنش
%A عباسی پریزد, فروغ
%A حسنی, بهروز
%A حسین قاسم نژاد مقری
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2015

[Download]