اقتصاد و مدیریت شهری, شماره (8), سال (2014-11) , صفحات (31-46)

عنوان : ( برآورد قیمت مسکن در شهر مقدس مشهد با استفاده از مدل کاپلان مایر (منحنی احتمال بقاء) )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , امیر اسدی , مجتبی روستا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت مسکن در تأمین و تداوم زندگی، مطالعه آن از جوانب مختلف، از جمله برآورد قیمت مسکن و تعیین عوامل مؤثر بر آن، ترکیب قیمت و تغییرات آن در طول زمان ضرورت دارد. در راستای تأمین اهداف بالا، قیمت مسکن در شهر مشهد مقدس در دو زیر بخش مسکن ویلایی و آپارتمانی با استفاده از مدل کاپلا نمایر برآورد شده است. در این راستا، 1000 نمونه از قیمت مسکن آپارتمانی و ویلایی که در صفحه آگهی روزنامه خراسان در طول سالهای 1389 و بر روی نقشه و (GIS) 1390 درج شده، استخراج گردید و پراکندگی داد ه ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل کاپلان مایر تحلیل شد. نتایج حاصل از کاربرد مدل کاپلا نمایر نشان داد که تفاوت SPSS نتیجه با استفاده از نرم افزار بین قیمت مسکن ویلایی و آپارتمانی با توجه به تعداد اتاق هر واحد مسکونی، معنی دار و احتمال اینکه قیمت واحد مسکونی ویلایی با توجه به تعداد اتاق در مقایسه با واحد آپارتمانی کمتر باشد، تأیید شد. به علاوه از بین سه متغیر وارد شده 1 می باشد.. پس از آن، / دارای بیشترین ضریب و مقدار ضریب مورد انتظار آن برابر با، 196 « سطح زیربنا » به معادله، متغیر با ضریبی برابر « سن ساختمان » 0 در مرحله دوم قرار دارد، به دنبال آن، متغیر / با ضریبی برابر 996 « وسعت زمین » شاخص 0 است همچنین توزیع فضایی قیمت مسکن آپارتمانی و ویلایی در سطح شهر مقدس مشهد نشان داد که عرصه هایی / با 973 که دارای بالاترین قیمت می باشند، عمدتاً نواحی توسعه یافته یا نواحی با دسترسی بالا (حرم مطهر) هستند.

کلمات کلیدی

, برآورد قیمت, مسکن, مدل کاپلان مایر, مسکن ویلایی و آپارتمانی, شهر مقدس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046264,
author = {رهنماء, محمدرحیم and اسدی, امیر and روستا, مجتبی},
title = {برآورد قیمت مسکن در شهر مقدس مشهد با استفاده از مدل کاپلان مایر (منحنی احتمال بقاء)},
journal = {اقتصاد و مدیریت شهری},
year = {2014},
number = {8},
month = {November},
issn = {2345-2870},
pages = {31--46},
numpages = {15},
keywords = {برآورد قیمت، مسکن، مدل کاپلان مایر، مسکن ویلایی و آپارتمانی، شهر مقدس مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد قیمت مسکن در شهر مقدس مشهد با استفاده از مدل کاپلان مایر (منحنی احتمال بقاء)
%A رهنماء, محمدرحیم
%A اسدی, امیر
%A روستا, مجتبی
%J اقتصاد و مدیریت شهری
%@ 2345-2870
%D 2014

[Download]