پژوهشنامه ادب حماسی, دوره (9), شماره (15), سال (2014-2) , صفحات (31-47)

عنوان : ( تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل گیری داستان های حماسی فارسی )

نویسندگان: فرزاد قائمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شالودة قصه‌های حماسی را در میان اقوام مختلف بشری، سرودها و روایت‌های شفاهی پراکنده‌ای دانسته‌اند که توسط راویان و سرایندگان دوره گرد، سینه به سینه نقل شده است. این روایت‌ها گاهی همراه با موسیقی و حرکت‌های نمایشی و آیینی برای مردم و اشراف بوده که در حین روایت دستخوش دگرگونی‌های بنیادین نیز می‌شده است. در این جستار، ابتدا به نظریات پژوهشگران دربارة سرودهای شفاهی و راویان آنها در میان ملل مختلف جهان و نقش این اشعار در شکل‌گیری آثار حماسی بزرگ پرداخته شده، سپس شواهدی دربارة پیشینة شفاهی این روایت‌ها در ایران باستان و نقش اجتماعی و هنری گوسان‌های پارتی که اصلی‌ترین سهم را در تحقق این جریان عهده‌دار بودند، ارائه شده است. در نهایت سنت کتابت این روایت‌های شفاهی که در عصر ساسانی اوج گرفته، مورد بررسی قرار گرفته است، جریانی که تداوم آن در عصر اسلامی، در قالب ترجمة این آثار به عربی و فارسی و بازآفرینی شاعرانة آنها توسط شاعران ایرانی، نهضت شاهنامه سرایی در ایران خاوری و متعاقباً گنجینة غنی ادبیات حماسی فارسی را تشکیل داده است.

کلمات کلیدی

سرود؛ شاهنامه؛ گوسان‌ها؛ حماسه فارسی؛ داستان حماسی؛ سرود‌های شفاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046273,
author = {قائمی, فرزاد},
title = {تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل گیری داستان های حماسی فارسی},
journal = {پژوهشنامه ادب حماسی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {15},
month = {February},
issn = {2322-5793},
pages = {31--47},
numpages = {16},
keywords = {سرود؛ شاهنامه؛ گوسان‌ها؛ حماسه فارسی؛ داستان حماسی؛ سرود‌های شفاهی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل گیری داستان های حماسی فارسی
%A قائمی, فرزاد
%J پژوهشنامه ادب حماسی
%@ 2322-5793
%D 2014

[Download]