جستارهای نوین ادبی, دوره (2), شماره (185), سال (2014-9) , صفحات (43-64)

عنوان : ( مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت )

نویسندگان: حامد صافی , فرزاد قائمی , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داستان هوشنگ در شاهنامة فردوسی و تواریخ عربی روایت شده است؛ تواریخی چون غررالسیرثعالبی، آثارالباقی ةبیرونی ، البدء و التاریخ مقدسی و تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیاء حمزة اصفهانی که همگی به استفاده از خدای نامه ها و سیرالملوک ها در تدوین تاریخ پادشاهان ایران اذعان کرده اند. بنابراین این متون تنها بخش های بازماندة خدای نامه ها را در بر دارند. مقایسة روایات شاهنامة فردوسی با این تواریخ می تواند ابهامات موجود دربارة نوع ارتباط شاهنامه با خدای نامه ها را برطرف کند. فزون متنیت ژنت رویکردی است که به ارتباط متون و میزان برگرفتگی یکی از دیگری می پردازد. مفهوم گشتار در این نوع رابطه تغییراتی است که در متن ب نسبت به متن الف روی می دهد. تقسیم روایت هوشنگ در متون مورد نظر به گزاره ها و پیرفت ها و تحلیل آن ها بر مبنای فزون متنیت ژنت نشان دهندة آن است که ارتباط روایت هوشنگ در شاهنامه با روایت این پادشاه پیشدادی در خدای نامه ها از نوع جایگشت شعرساز ی است . جایگشت سبکی نیز در روایت شاهنامه تأثیرگذار بوده است.

کلمات کلیدی

, هوشنگ, شاهنامه , تواریخ عربی, خدای نامه, ژنت, فزون متنیت, گشتار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046276,
author = {صافی, حامد and قائمی, فرزاد and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {185},
month = {September},
issn = {2008-7187},
pages = {43--64},
numpages = {21},
keywords = {هوشنگ، شاهنامه ، تواریخ عربی، خدای نامه، ژنت، فزون متنیت، گشتار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسة اسطورة هوشنگ در شاهنامه و خدای نامه ها بر اساس فزون متنیت ژنت
%A صافی, حامد
%A قائمی, فرزاد
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2014

[Download]