فناوری تولیدات گیاهی, دوره (14), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (133-148)

عنوان : ( بررسی اثرضد قارچی اسانس چندین گیاه دارویی و پارابن‌ها درکشت درون شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv.Gala )

نویسندگان: علی تهرانی فر , سیده زینب قاضی مطلق , حسین آروئی , وحید جهانبخش مشهدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلودگی محیط در کشت‌بافت، یکی از مشکلات رایج می‌باشد که می‌تواند بخشی از کشت‌ها و یا تمامی آنها را از بین ببرد. در این تحقیق، به منظور حذف و یا کاهش آلودگی القا شده در محیط‌ کشت درون‌شیشه‌ای گیاهچه‌های سیب رقم گالا، از اسانس دارچین، اسطوخودوس، مرزه، آویشن شیرازی، زیره سیاه و نعنافلفلی و پارابن برای جلوگیری از آلودگی حاصل از قارچ پنی‌سیلیوم دیجیتاتوم استفاده گردید. آزمایشات اولیه نشان داد که بهترین اسانس برای کاهش درصد جوانه‌زنی اسپور قارچ، اسانس دارچین با غلظت 50 و75 پی‌پی‌ام و ماده متیل‌پارابن و پروپیل‌پارابن با غلظت‌های 600 و 225 پی‌پی‌ام می‌باشد. آزمایشات اندازه‌گیری رشد هیف نشان داد، بیشترین رشد هیف مربوط به اسانس دارچین و کمترین مربوط به تیمارهای متیل‌پارابن بود. در تیمارهای مورد آزمایش جوانه‌زنی اسپور بهتر از رشد هیف کنترل شد. سپس ریز نمونه‌های گیاهان انتخابی سیب در محیط‌ کشت MS همراه با اسانس و پارابن‌ها در غلظت‌های مورد نظر کشت شدند.

کلمات کلیدی

, اسانس دارچین, پارابن, جوانه‌زنی اسپور, رشد هیف, گیاهچه سیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046277,
author = {تهرانی فر, علی and قاضی مطلق, سیده زینب and آروئی, حسین and جهانبخش مشهدی, وحید},
title = {بررسی اثرضد قارچی اسانس چندین گیاه دارویی و پارابن‌ها درکشت درون شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv.Gala},
journal = {فناوری تولیدات گیاهی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {1},
month = {September},
issn = {2476-6321},
pages = {133--148},
numpages = {15},
keywords = {اسانس دارچین، پارابن، جوانه‌زنی اسپور، رشد هیف، گیاهچه سیب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرضد قارچی اسانس چندین گیاه دارویی و پارابن‌ها درکشت درون شیشه‌ای گیاه سیب (Malus domestica cv.Gala
%A تهرانی فر, علی
%A قاضی مطلق, سیده زینب
%A آروئی, حسین
%A جهانبخش مشهدی, وحید
%J فناوری تولیدات گیاهی
%@ 2476-6321
%D 2014

[Download]