مهندسی هوانوردی, دوره (15), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (83-96)

عنوان : ( مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف پذیر در هدایت موشک مافوق صوت )

نویسندگان: عباس خلقانی , محمدحسن جوارشکیان , محمود پسندیده فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، جریان سه بعدی لزج در اطراف پرنده مافوق صوت با سه روش هدایت، شبیه سازی و نتایج حاصل بررسی می شود. حرکت دماغه می تواند توسط یک مفصل و یا به صورت انعطاف پذیری پیوسته باشد. مقایسه طرح دماغه انعطاف پذیر و بالک کانارد در ماخ 3 و با زاویه تریم یکسان نشان می دهد ضریب پسای طرح بالک کانارد در شروع فرمان بیشتر ولی در وضعیت تریم کمتر و ضریب برآی آن در شروع فرمان کمتر ولی در وضعیت تریم بیشتر است. از سوی دیگر طرح دماغه انعطاف پذیر در شروع فرامین بسیار قوی تر اعمال می کند و این برتری تا وضعیت پایدار ادامه دارد. دماغه مفصلی و دماغه انعطاف پذیر زاویه تریم تقریباً یکسانی دارند. چه در شروع فرمان و چه در زاویه تریم، ضریب پسای دماغه مفصلی بیشتر از طرح دماغه انعطاف پذیر است و ضریب برآی آن کمتر است. همچنین قدرت فرمان دماغه انعطاف پذیر کمی بیشتر است. با افزایش عدد ماخ، زاویه تریم هر سه طرح بزرگ تر می شود. فرامین دماغه خمیده در ماخ 5 شدیداً تقویت می شود ولی فرامین بالک کانارد رشد کمتری دارد. دماغه مفصلی و دماغه انعطاف پذیر در ماخ 5 نیز زاویه تریم تقریباً یکسانی دارند و با افزایش عدد ماخ نیروی پسا و قدرت فرامین در این دو طرح به هم نزدیکتر شده ولی قدرت مانور دماغه انعطاف پذیر بهبود بیشتری می یابد.

کلمات کلیدی

, آیرودینامیک, دماغه متحرک, هدایت با بالک کانارد, بدنه انعطا فپذیر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046278,
author = {خلقانی, عباس and جوارشکیان, محمدحسن and پسندیده فرد, محمود},
title = {مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف پذیر در هدایت موشک مافوق صوت},
journal = {مهندسی هوانوردی},
year = {2013},
volume = {15},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-9449},
pages = {83--96},
numpages = {13},
keywords = {آیرودینامیک، دماغه متحرک، هدایت با بالک کانارد، بدنه انعطا فپذیر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه عملکرد طرح بالک کانارد، طرح دماغه مفصلی و طرح دماغه انعطاف پذیر در هدایت موشک مافوق صوت
%A خلقانی, عباس
%A جوارشکیان, محمدحسن
%A پسندیده فرد, محمود
%J مهندسی هوانوردی
%@ 1735-9449
%D 2013

[Download]