فنی مهندسی مدرس, دوره (14), شماره (2), سال (2014-5) , صفحات (175-187)

عنوان : ( بررسی اثر نوسانات پیچشی دم بر ضریب برآی ایرفویل NACA0015 در زوایای حمله پایین )

نویسندگان: علی حیدری , محمود پسندیده فرد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در کار حاضر هدف بررسی اثر نوسانات پیچشی ناپایای دم ایرفویل بر روی نیروی برآی تولیدی در ایرفویل های ثابت در زوایای حمله مختلف می باشد. به این منظور جریان دو بعدی، ناپایا و تراکم پذیر حول ایرفویل ثابت تحت زوایای حمله مختلف با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی شبکه درشت به کمک شبکه دینامیکی فنری تحلیل می شود. در این روش معادلات اویلر به کمک شبکه درشت و شرط مرزی عدم لغزش و اعمال روش تسخیر گردابه حل می شوند. ابتدا جهت اعتبار سنجی کد بدون در نظر گرفتن نوسان دم، ایرفویل ثابت در زوایای حمله مختلف و همچنین تحت نوسان پیچشی مدل شده و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی مقایسه می شود. همچنین به صورت شبه پایا نتایج این روش با نتایج حل لزج معادلات ناویر- استوکس با مدل آشفتگی اسپالارت- آلمارس مقایسه می شود. سپس با اضافه کردن نوسانات پیچشی ناپایای دم، اثر تغییر پارامترهای ناپایا از جمله دامنه، فرکانس نوسانات و مکان شکستگی دم بر روی ضرائب آئرودینامیکی ایرفویل ثابت تحت زوایای حمله مختلف پایین بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که در یک زاویه حمله مشخص و پایین، اضافه کردن نوسانات پیچشی دم با دامنه و فرکانس نوسان بالا می تواند موجب افزایش ضریب برآ نسبت به حالت بدون نوسان دم می شود.

کلمات کلیدی

, پیچشی ناپایای دم, دینامیک سیالات محاسباتی شبکه درشت, شبکه دینامیکی فنری, شبه پایا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046281,
author = {علی حیدری and پسندیده فرد, محمود},
title = {بررسی اثر نوسانات پیچشی دم بر ضریب برآی ایرفویل NACA0015 در زوایای حمله پایین},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2014},
volume = {14},
number = {2},
month = {May},
issn = {****-0011},
pages = {175--187},
numpages = {12},
keywords = {پیچشی ناپایای دم، دینامیک سیالات محاسباتی شبکه درشت، شبکه دینامیکی فنری، شبه پایا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر نوسانات پیچشی دم بر ضریب برآی ایرفویل NACA0015 در زوایای حمله پایین
%A علی حیدری
%A پسندیده فرد, محمود
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2014

[Download]