آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (2), سال (2014-7) , صفحات (377-385)

عنوان : ( بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل )

نویسندگان: الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، از یک مدل هیدرودینامیک کامل برای شبیه سازی فازهای مختلف آبیاری در جویچه استفاده گردید. برای ارزیابی نتایج حاصل از مدل، از داده های مزرعه ای واکر و پرینتز استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی تطابق بسیار خوبی با نرم افزار SIRMOD و داده های مزرعه ای دارد. سپس با استفاده از بهینه سازی به روش سعی و خطا به تعیین بهترین جریان ورودی و زمان قطع جریان در آبیاری مرکلی پرداخته شد. پارامترهای جریان و زمان قطع، بر اساس حداکثر تابع هدف تعیین شد. به این ترتیب راندمان کاربرد از 57 % به 75% و راتدمان نیاز آبیاری از 81 % به 95 % افزایش پیدا کرد. سپس برای دستیابی به راندمانهای دلخواه، دو سناریوی متفاوت برای بهینه سازی تعیین شد. درحالت اول فرض شد مقادیر راندمان نیاز آبیاری و یکنواختی توزیع بزرگ تر از 90 % بوده و در آن ناحیه حداکثر مقدار برای راندمان کاربرد اتتخاب شود. راندمان کاربرد 60% ، راندمان نیاز آبیاری 98 % و راندمان یکنواختی توزیع 90 % در این سناریو به دست آمد. در حالت دوم نیز فرض بر این بود که مقادیر راندمان نیاز آبیاری بالاتر از 90 %، مقدار راندمان کاربرد بزرگتر از 70 % و مقدار نفوذ عمیق حداقل باشد. راندمان کاربرد 79 %، راندمان نیاز آبیاری 92 % و درصد نفوذ عمقی 20 % از نتایج این سناریو بوده است. بدین ترتیب با استفاده از این مدل عددی و با توجه به راندمانهای مورد نظر، امکان مدیریت و برنامه ریزی بهتر در زمینه ی آبیاری سطح فراهم خواهد شد.

کلمات کلیدی

, مدلسازی عددی, جویچه, بهینه سازی, جریان ورودی, زمان قطع جریان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046314,
author = {بیک زاده, الهام and ضیائی, علی نقی and داوری, کامران and انصاری, حسین},
title = {بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {377--385},
numpages = {8},
keywords = {مدلسازی عددی، جویچه، بهینه سازی، جریان ورودی، زمان قطع جریان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهینه سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل
%A بیک زاده, الهام
%A ضیائی, علی نقی
%A داوری, کامران
%A انصاری, حسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]