آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (3), سال (2014-9) , صفحات (549-555)

عنوان : ( تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل )

نویسندگان: الهام بیک زاده , علی نقی ضیائی , کامران داوری , حسین انصاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارامترهای نفوذ و زبری تأثیر قابل توجهی بر میزان نفوذ و همچنین شبیه سازی آبیاری جویچه ای دارند. علاوه بر آن تغییرپذیری این ضرایب در طول آبیاری و در زمانهای متفاوت بر اساس تفاوت در محیط خیس شده، موجب تغییر در میزان نفوذ و در نهایت مدل سازی عددی نامطلوب می گردد. به همین منظور در این تحقیق ابتدا با استفاده از روشهای دونقطه ای و واسنجی چند مرحله ای، ضرایب نفوذ و زبری بهینه توسط یک مدل هیدرودینامیک کامل برآورد گردید، سپس به بررسی یک روش مقیاس برای کنترل های زمان واقعی پرداخته شد. برای ارزیابی نتایج حاصل از مدل، از داده های مزرعه ای واکر و پرینتز استفاده شد. روش دونقطه ای در آبیاری پرینتز مقدارRMSE را در فاز پیشروی از 76/5 به 72/3 و در فاز پسروی از مقدار 72/2 به 75/2 افزایش داده است. در آبیاری واکر نیز موجب افزایش خطا از 99/5 به 98/26 در فاز پیشروی و کاهش خطا از 18/15 به 23/13 در فاز پسروی گردید. روش مقیاس نیز عملکرد مشابهی با روش دونقطه ای نشان داد. در صورتیکه روش واسنجی در آبیاری های واکر و پرینتز در هر دو فاز پیشروی و پسروی نسبت به روش دونقطه ای و روش مقیاس بهتر عمل کرده و موجب کاهش خطای شبیه سازی گردید.

کلمات کلیدی

, واسنجی چند مرحلهای, روش دونقطهای, روش مقیاس, معادله سنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046315,
author = {بیک زاده, الهام and ضیائی, علی نقی and داوری, کامران and انصاری, حسین},
title = {تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2014},
volume = {8},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-7942},
pages = {549--555},
numpages = {6},
keywords = {واسنجی چند مرحلهای، روش دونقطهای، روش مقیاس، معادله سنت ونانت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین ضرایب نفوذ و زبری بهینه در آبیاری جویچه ای با استفاده از مدل هیدرودینامیک کامل
%A بیک زاده, الهام
%A ضیائی, علی نقی
%A داوری, کامران
%A انصاری, حسین
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2014

[Download]