پژوهشهای زراعی ایران, دوره (13), شماره (4), سال (2016-2) , صفحات (738-753)

عنوان : ( تاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذربا باکتری های افزاینده رشد برعملکرد، اجزا عملکرد و پرشدن دانه سویا )

نویسندگان: رئوف سید شریفی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذر با باکتری های افزاینده رشد بر عملکرد، اجزا عملکرد و دوره پر شدن دانه سویا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال 1392 اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل محلول پاشی با نانواکسید روی در چهار سطح (صفر، 3/0، 6/0و 9/0 گرم بر لیتر) و پنج سطح تلقیح (عدم تلقیح بذر به عنوان شاهد، تلقیح بذر با برادی رایزوبیوم جاپونیکوم، تلقیح توام بذر با برادی رایزوبیوم و آزوسپریلیوم لیپوفروم استرین OF، تلقیح توام بذر با برادی رایزوبیوم و سودوموناس پوتیدا استرین9، تلقیح بذر با رایزوبیوم+ سودوموناس+ آزوسپریلیوم) بودند. نتایج نشان داد که با افزایش مصرف نانواکسید روی، وزن خشک گره، تعداد دانه در نیام و تعداد نیام در بوته افزایش یافت. بالاترین وزن خشک گره ( 05/9 میلی گرم)، تعداد نیام در بوته (23/23 ) و دانه در نیام (08/3) در محلول پاشی 9/0 گرم در لیتر نانواکسید روی بدست آمد. بالاترین ارتفاع بوته (65/79 سانتی متر)، تعداد گره در بوته(55/16)، عملکرد دانه (1875 کیلوگرم در هکتار)، طول دوره پر شدن دانه (76/66 روز)، دوره موثر پر شدن دانه (65/54 روز) و سرعت پرشدن دانه (00476/0 گرم در روز) در محلول پاشی با نانواکسید روی به میزان 9/0 گرم در لیتر و تلقیح توام بذر با باکتری های محرک رشد و رایزوبیومی بدست آمد.

کلمات کلیدی

باکتری های PGPR ؛ تلقیح بذر؛ نانواکسید روی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046333,
author = {رئوف سید شریفی and خرم دل, سرور},
title = {تاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذربا باکتری های افزاینده رشد برعملکرد، اجزا عملکرد و پرشدن دانه سویا},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۱۴۷۲},
pages = {738--753},
numpages = {15},
keywords = {باکتری های PGPR ؛ تلقیح بذر؛ نانواکسید روی؛ سویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نانواکسید روی و تلقیح بذربا باکتری های افزاینده رشد برعملکرد، اجزا عملکرد و پرشدن دانه سویا
%A رئوف سید شریفی
%A خرم دل, سرور
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ ۲۰۰۸-۱۴۷۲
%D 2016

[Download]