آبیاری و زهکشی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (114-121)

عنوان : ( بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم) )

نویسندگان: سید حسین رجائی , کاظم اسماعیلی , علی اکبر عباسی , علی نقی ضیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه های پخش سیلاب بر آبخوان که طی سالهای گذشته در سطح کشور احداث شده اند، یکی از مهمترین مباحث در این عرصه می باشد. تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در عرصه های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. ایستگاه پخش سیلاب در شهرستان جاجرم در استان خراسان شمالی دارای 15 سال آمار ثبت شده است. در این تحقیق تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در 223 هکتار از سطح فاز یک عرصه ی پخش سیلاب مورد بررسی قرار گرفته است. در این رابطه در 9 نوار پخش تعداد 27 نمونه و در مجاورت هر نوار در خارج از عرصه ی پخش سیلاب یک نمونه آزمایش نفوذپذیری سطحی به عنوان شاهد به روس استوانه های مضاعف انجام شد. نتایج نشان می دهد میانگین نفوذپذیری در 5 سانتی متر در ساعت است که براساس تقسیم بندی نفوذ سطحی در محدوده ی نفوذپذیری متوسط قرار دارد. در داخل عرصه ی / نمونه های شاهد 22 3 سانتی متر در / 4 سانت یمتر در ساعت در نوار نهم متغیر و بطور میانگین برای کلیه ی نوارها 23 / 0 در نوار اول تا 19 / پخش سیلاب نفوذپذیری از 88 ساعت می باشد. این تغییرات به دلیل تفاوت دفعات سیل گیری در نوارهای نه گانه است. کاهش نفوذپذیری در نوارهای مختلف نسبت به شاهد از حداکثر 11 درصد در نوار هشتم مشاهده می شود. نتایج نشان می دهد نوار 1 از نظر نفوذپذیری در رتبه ی کمی آهسته قرار گرفته است / 83 درصد در نوار اول تا 7 و نوارهای 2 تا 4 در نزدیکی طبقه بندی کمی آهسته قرار دارد و نوارهای 5 تا 9 همچنان در سطح متوسط باقی مانده اند. وابستگی کاهش نفوذپذیری به دفعات سی لگیری در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار است.

کلمات کلیدی

, آبخوانداری, پخش سیلاب, جاجرم, رسوب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046339,
author = {رجائی, سید حسین and اسماعیلی, کاظم and علی اکبر عباسی and ضیائی, علی نقی},
title = {بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم)},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2013},
volume = {7},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7942},
pages = {114--121},
numpages = {7},
keywords = {آبخوانداری، پخش سیلاب، جاجرم، رسوب، نفوذپذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه ها ی پخش سیلاب (مطالعه موردی آبخوان جاجرم)
%A رجائی, سید حسین
%A اسماعیلی, کاظم
%A علی اکبر عباسی
%A ضیائی, علی نقی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2013

[Download]