ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین بر تولید شیر و متابولیتهای خونی و رفتارهای تغذیه ای )

نویسندگان: امین اله وطن دوست ابجهان , فتح اله بلداجی , عباسعلی ناصریان , سعید زره داران , سید محسن حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله گوار بجای کنجاله سویا در جیره، بر میزان مصرف خوراک، میزان تولید شیر، رفتارهای تغذیه ای، فاکتورهای خونی شامل گلوکز، کلسترول، اوره و تری گلیسیرید 3 ساعت پس از خوراک دهی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور 8 43 انتخاب شدند و به طور تصادفی در چهار گروه دو راسی قرار ± 55 روز پس از زایمان با تولید شیر 3 ± راس گاو شیرده هلشتاین 10 8 و 12 درصد کنجاله گوار بجای کنجاله سویا جایگزین شد و همه جیره ها ،4 ، گرفتند. تیمارهای آزمایشی شامل جیره های حاوی 0 دارای پروتئین و انرژی یکسان بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که تمام فاکتورهای اندازه گیری شده فوق در زمان استفاده از سطوح مختلف کنجاله گوار نسبت به یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند. اما میزان تولید شیر با مصرف % 4 کنجاله گوار نسبت به سطح % 12 آن بطور غیر معنی داری (بیش از % 5) افزایش پیدا کرد. بنابراین به نظر می رسد کنجاله گوار به میزان % 8 ماده خشک جیره بجای کنجاله سویا دارای اثرات مثبت بر تولید شیر است.

کلمات کلیدی

, کنجاله گوار, کنجاله سویا, گاو شیری هلشتاین, فاکتورهای خونی, رفتارهای تغذیه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046351,
author = {وطن دوست ابجهان, امین اله and فتح اله بلداجی and ناصریان, عباسعلی and زره داران, سعید and سید محسن حسینی},
title = {اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین بر تولید شیر و متابولیتهای خونی و رفتارهای تغذیه ای},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کنجاله گوار- کنجاله سویا- گاو شیری هلشتاین- فاکتورهای خونی- رفتارهای تغذیه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره اوایل شیردهی گاوهای هلشتاین بر تولید شیر و متابولیتهای خونی و رفتارهای تغذیه ای
%A وطن دوست ابجهان, امین اله
%A فتح اله بلداجی
%A ناصریان, عباسعلی
%A زره داران, سعید
%A سید محسن حسینی
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]