ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تعیین اثرات تفاله چغندرقند آمونیاکی شده توسط سطوح بالای آمونیاک با افزودن آنزیم و آب بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی )

نویسندگان: سیدبهنام صدیقیان , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی خصوصیات تخمیری تفاله چغندر قند آمونیاکی شده توسط آمونیاک ( 4 و 5 درصد وزن خشک تفاله)، آب 0 گرم در کیلوگرم) تیمار گشته بود. آنزیم یک مولتی آنزیم شامل / 60 درصد وزن خشک تفاله) می باشد که با یا بدون آنزیم ( 5 ) سلولاز، زایلاناز، بتا- کلوکوناز، پکتیناز، فیتاز و آلفا- آمیلاز بود.تیمارها به مدت 2 هفته و در 3 تکرار بسته بندی شدند . .روش تولید انجام شد. آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح کاملا تصادفی انجام گشت. تفاوتهای معنی داری P = b (1-e-ct) گاز با استفاده از فرمول 59 میلی لیتر بر 200 /35) تیمارها در 5 درصد مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیشترین تولید گاز تجمعی مربوط به تیمار آمونیاک سطح 4 بود . نتایج A5E تخمین زده شدند و بهترین آنها مربوط به تیمار NEL و SCFA ،ME ،OMD میلی گرم نمونه) بود. پارامترهای با افزایش سطح آمونیاک و وجود آنزیم کاهش یافتند.

کلمات کلیدی

, آمونیاکی کردن, تفاله چغندر قند, آنزیم, تولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046353,
author = {صدیقیان, سیدبهنام and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور},
title = {تعیین اثرات تفاله چغندرقند آمونیاکی شده توسط سطوح بالای آمونیاک با افزودن آنزیم و آب بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {آمونیاکی کردن- تفاله چغندر قند- آنزیم- تولید گاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اثرات تفاله چغندرقند آمونیاکی شده توسط سطوح بالای آمونیاک با افزودن آنزیم و آب بر پارامترهای تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی
%A صدیقیان, سیدبهنام
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]