ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تعیین ترکیب شیمیایی و تولیدگاز اندام هوایی بوته گوجه فرنگی خشک و سیلوشده )

نویسندگان: رضا خداوردی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , احمد ابراهیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش برای تعیین ارزش غذائی بوته های گوجه فرنگی مزرعه ای و گلخانه ای به روش آزمون تولید گاز و کشت بسته انجام شد. بوته های گوجه فرنگی در پایان فصل برداشت، از مزارع و گلخانههای استان سمنان جمع آوری و ترکیب شیمیایی آنها اندازه گیری شد. بخشی از آن به مدت 60 روز سیلو شد. سیلوها پس از بازگشایی مورد ارزیابی حسی قرار گرفتند. تمامی بوتههای مورد مطالعه حاوی پروتئین خام بالای 15 درصد و رطوبت بالای 70 % بودند. سیلو کردن سبب افزایش سهم ماده خشک و پروتئین خام گیاهان در بوته خشک (b) و نیتروژن آمونیاکی گیاهان اختلاف معنی داری نشان ندادند. پتانسیل تولید گاز pH مورد آزمایش شد ولی مقادیر در آن کمترین مقدار بود و کمترین تولید گاز را سیلاژ بوته گلخانه ای داشت. قابلیت هضم ماده آلی، (L) گوجه بیشترین و فاز تأخیر انرژی متابولیسمی، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر و بازدهی تخمیر بوته خشک به طور معنی داری بیشتر از سیلاژ بوته مزرعه ای و بوته خشک و سیلو شده گلخانه ای بود. در مجموع به نظر میرسد امکان سیلو کردن بوته گوجه فرنگی بعد از برداشت محصول وجود دارد و ترکیبات شیمیایی آن در حد یک علوفه متوسط برای نشخوارکنندگان میباشد.

کلمات کلیدی

, بوته گوجه فرنگی, ترکیب شیمیایی, تولید گاز,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046357,
author = {خداوردی, رضا and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور and احمد ابراهیمی},
title = {تعیین ترکیب شیمیایی و تولیدگاز اندام هوایی بوته گوجه فرنگی خشک و سیلوشده},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {بوته گوجه فرنگی- ترکیب شیمیایی- تولید گاز- سیلاژ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین ترکیب شیمیایی و تولیدگاز اندام هوایی بوته گوجه فرنگی خشک و سیلوشده
%A خداوردی, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A احمد ابراهیمی
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]