ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( مطالعه اثرات سیلاژ بوته سیبزمینی غنی شده با سبوس گندم بر روی روند تجزیهپذیری مادهخشک با تکنیک گاز تست )

نویسندگان: مهدی اسحاقیان , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق، برآورد اثرات استفاده از سطوح مختلف سبوس گندم بر روی سیلاژ بوته سیبزمینی بر فراسنجههای ، به ترتیب 27 ،NDF ،(CP) پروتیینخام ،(DM) تولید گاز می باشد. ترکیبات شیمیایی گیاه سیب زمینی شامل؛ مادهخشک 4 و 6درصد به سیلاژ گیاه سیبزمینی افزوده ، 10/16 و 34 درصد بود. بدین منظور، سبوس گندم در چهارسطح شامل صفر، 2 72 و 96 ساعت پس از انکوباسیون به روش منک ( 7) اندازهگیری ،48 ،24 ،16 ،8 ،6 ،4 ، شد.میزان گاز تولیدی در طی 2 42/6 میلیلیتربر 200 میلیگرم مادهخشک a 40/6 و b ،36/6c ،33/6d ؛ شد. نتایج نشان داد، حجم گاز در ساعت 16 انکوباسیون دادهها بیان میکند که غلظت .(p> بود. تیمارهای آزمایشی هیچ اثر معنیداری بر روی سیلاژ آزمایش شده، نداشتند ( 0.05 پروتیینخام بطور معنیداری تحت تأثیر مقادیر مختلف تیمارها قرار گرفته است، بطوری که با افزایش سبوس گندم، غلظت و خاکستر، در بین تیمارها یکسان pH ، غلظت ازت آمونیاکی، چربیخام .(p< پروتیینخام بطور خطی افزایش مییابد ( 0.05 پتانسیل استفاده، ،(PSWB) این بررسی، اثبات نمود که، سیلاژ بوته سیبزمینی غنی شده با سبوس گندم .(p> است ( 0.05 بعنوان علوفه در تغذیه حیوانات نشخوارکننده را دارا میباشد.

کلمات کلیدی

, پروتیینخام, سیلاژ بوته سیبزمینی, گاز تست, مایع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046358,
author = {اسحاقیان, مهدی and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی},
title = {مطالعه اثرات سیلاژ بوته سیبزمینی غنی شده با سبوس گندم بر روی روند تجزیهپذیری مادهخشک با تکنیک گاز تست},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پروتیینخام- سیلاژ بوته سیبزمینی- گاز تست- مایع شکمبهای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثرات سیلاژ بوته سیبزمینی غنی شده با سبوس گندم بر روی روند تجزیهپذیری مادهخشک با تکنیک گاز تست
%A اسحاقیان, مهدی
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]