ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( ارتباط ساختار مولکولی پروتئین با میزان پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه گاوهای شیری )

نویسندگان: حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کوآنگ یو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی ارتباط ساختار مولکول پروتئین جو (نسبت آمید 1 به 2 و آلفا هلیکس به صفحات بتا) با پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه گاوهای شیری انجام شد. ساختار مولکولی پروتئین جو به لحاظ آمید 1، آمید 2، آلفا هلیکس، Fourier Transform Infrared) صفحات بتا و نسبت آنها به یکدیگر با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه تخم ین زده شد . DVE/OEB تعیین شد. پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه با استفاده از مدل (Spectroscopy ارتباط ساختار مولکولی پروتئین با میزان پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه با استفاده از همبستگی پیرسون تعیین شد. میانگین نسبت سطح پیک جذب آمید 1 به 2 و آلفا هلیکس به صفحات بتا ارقام جو مطالعه شده در این آزمایش به ترتیب برابر 81 گرم در کیلوگرم ماده خشک پروتئین قابل متابولیسم و /97±4/ 1 بود. ارقام جو به طور متوسط 45 /12±0/ 5/06±0/6 و 06 -24/05±14/09 گرم در کیلوگرم ماده خشک توازن پروتئین در شکمبه داشتند. نتایج به دست آمده نشان داد که نسبت آمید 1 به 2 داشت. نسبت آلفا هلیکس به صفحات بتا همبستگی معنی داری (R=0/9 ؛P<0/ همبستگی مثبت با میزان پروتئین قابل متابولیسم ( 05 نتایج این آزمایش نشان میدهد که ساختار مولکولی پروتئین .(P>0/ با پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه نداشت ( 05 به لحاظ آمید 1 و آمید 2 تأثیر مهمی بر میزان پروتئین قابل متابولیسم تأمین شده به وسیله جو در تغذیه گاوهای شیرده دارد.

کلمات کلیدی

, پروتئین قابل متابولیسم, ساختار مولکولی پروتئین, جو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046359,
author = {قلی زاده نیولوئی, حجت and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور and پی کوآنگ یو},
title = {ارتباط ساختار مولکولی پروتئین با میزان پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه گاوهای شیری},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پروتئین قابل متابولیسم- ساختار مولکولی پروتئین- جو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارتباط ساختار مولکولی پروتئین با میزان پروتئین قابل متابولیسم و توازن پروتئین در شکمبه گاوهای شیری
%A قلی زاده نیولوئی, حجت
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A پی کوآنگ یو
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]