ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( مقایسه ساختار مولکولی کربوهیدرات در انواع مختلف غلات (جو، ذرت و سورگوم) با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه )

نویسندگان: حجت قلی زاده نیولوئی , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , پی کوآنگ یو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی ساختار مولکولی کربوهیدرات جو، ذرت و سورگوم با استفاده از روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه انجام شد. پیک های جذب مولکول کربوهیدرات مطالعه شده در این آزمایش شامل: سطوح پیک جذب 860 (کربوهیدرات غیر 947 )، سطح -1186 cm- 880 )، کربوهیدرات کل ( 1 -946 cm- 928 (کربوهیدرات غیر ساختمانی؛ 1 ،(818-880 cm- ساختمانی؛ 1 1186-1291 ) بود. نتایج به دست آمده نشان داد cm- 1017 (نشاسته) و ترکیبات سلولزی (کربوهیدرات های ساختمانی؛ 1 cm- پیک 1 که ساختار مولکولی کربوهیدرات به لحاظ کربوهیدرات های ساختمانی و غیر ساختمانی تفاوت معنی داری بین غلات داشت. جو 0) را / 9) و ترکیبات سلولزی ( 24 / 19 )، نشاسته ( 32 / 0) کربوهیدرات کل ( 22 /46) 928 ،(0/37) بیشترین سطح پیک جذب 860 .(P>0/ داشت. سطح پیک جذب کربوهیدرات های ساختمانی و غیر ساختمانی بین ذرت وسورگوم تفاوت معنی داری نداشت ( 05 این تفاوت ها در ساختار مولکولی کربوهیدرات ممکن است هضم و قابلیت دسترسی کربوهیدرات دانه غلات در تغذیه نشخوارکنندگان را تحت تاثیر قرار دهد، لذا مطالعات و آزمایشات بیشتری لازم است تا ارتباط بین ساختار مولکولی کربوهیدرات با مصرف، هضم و قابلیت دسترسی مواد مغذی در تغذیه نشخوارکنندگان بررسی شود.

کلمات کلیدی

, ساختار مولکولی کربوهیدرات, غلات, طیف سنجی مادون قرمز تبدیل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046360,
author = {قلی زاده نیولوئی, حجت and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور and پی کوآنگ یو},
title = {مقایسه ساختار مولکولی کربوهیدرات در انواع مختلف غلات (جو، ذرت و سورگوم) با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ساختار مولکولی کربوهیدرات- غلات- طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه ساختار مولکولی کربوهیدرات در انواع مختلف غلات (جو، ذرت و سورگوم) با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه
%A قلی زاده نیولوئی, حجت
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A پی کوآنگ یو
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]