ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری )

نویسندگان: سعید کامل ارومیه , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , فاطمه - هلن قانع استادقاسمی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاو های شیری ساخته شده توسط کبریب و همکاران ( 2002 ) از دادههای دو پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عناوین " مدلسازی اثر کمیت کربوهیدرات های غیر ساختمانی بر تعادل نیتروژن در گاو های شیری " (کامل 1393 ) و " اثر زمان برداشت یونجه اوایل غنچه دهی با نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین در اوایل شیردهی" (فیروزی 1392 ) استفاده شد. همسو با نتایج کبریب و همکاران با افزایش میزان مصرف نیتروژن، نیتروژن دفع شده از مدفوع نیز بطور خطی افزایش یافت. همچون نتایج کبریب و همکاران ( 2002 ) و کاستیلو و همکاران ( 2000 )، برای نیتروژن دفع شده از ادرار پیش بینی ها تطابق بهتری با مشاهدات داشتند. در نیتروژن وارد شده در شیر در راستای نتایج کبریب و همکاران ( 2002 ) پیش بینی های مدل از آزمایشات ما بیشتر از مشاهدات بود. ارزیابی مدل نشان داد در ارزیابی های کبریب و همکاران ( 2002 ) مشاهده نشد اما نتایج بدست آمده شباهت زیادی با (bi-Linear) اگر چه رابطه دو خطی نتایج کبریب و همکاران ( 2002 ) داشت.

کلمات کلیدی

, ارزیابی مدل, نیتروژن, گاو شیری, پیش بینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046361,
author = {کامل ارومیه, سعید and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and قانع استادقاسمی, فاطمه - هلن and بنایان اول, محمد},
title = {ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ارزیابی مدل- نیتروژن-گاو شیری- پیش بینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری
%A کامل ارومیه, سعید
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A قانع استادقاسمی, فاطمه - هلن
%A بنایان اول, محمد
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]