ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر تانن در جیره کم پروتئین بر عملکرد برههای پرواری )

نویسندگان: حسین رجائی شریف آبادی , عباسعلی ناصریان , محمدجواد ضمیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امکان استفاده از توان محافظتی تانن متراکم در برابر تجزیه شکمبهای پروتئین، بهمنظور افزایش بازدهی استفاده از پروتئین مصرفی و کاهش تراکم پروتئین جیره برای بره های پرواری در دو آزمایش بررسی شد. در آزمایش نخست، از بخش هوایی گیاه شیرین بیان 10 درصد، سبب کاهش افزایش وزن روزانه و همچنین / 13 درصد به 6 / ب هعنوان منبع تانن استفاده شد. کاهش پروتئین خام جیره از 8 مهربان در یک دوره آزمایشی 50 روزه شد. با حذف پلیاتیلن گلایکول از جیرهی برههای × ضریب تبدیل خوراک در برههای نر قزل تغذیه شده با جیرههای کم پروتئین، سرعت رشد و بازده خوراک مصرفی بهبود پیدا کرد. در آزمایش دوم، اثر افزودن عصاره آبی 11 درصد پروتئین خام در 20 راس بره نر بلوچی برای 50 روز بررسی / 13 یا 3 / پسماندهای پسته بهعنوان منبع تانن به جیرههای دارای 9 شد. اگرچه تفاوت معنیداری درنرخ رشد و بازده خوراک بین دو گروه دیده نشد، افزودن عصاره آبی پسماندهای پسته به جیره 13 درصد پروتئین خام، نرخ افزایش وزن روزانه را بهبود بخشید. نتایج این آزمایشها نشان داد که افزودن خوراکهای دارای / دارای 9 تانن به جیرهی برههای پرواری سبب بهبود بازده استفاده از پروتئین جیره شد و عملکرد دام را بسته به میزان تراکم پروتئین جیره تحت تاثیر قرار داد.

کلمات کلیدی

, ابقا نیتروژن, برگ شیرینبیان, صرفهجویی پروتئین, پسماندهای پسته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046367,
author = {رجائی شریف آبادی, حسین and ناصریان, عباسعلی and محمدجواد ضمیری},
title = {اثر تانن در جیره کم پروتئین بر عملکرد برههای پرواری},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ابقا نیتروژن، برگ شیرینبیان، صرفهجویی پروتئین، پسماندهای پسته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تانن در جیره کم پروتئین بر عملکرد برههای پرواری
%A رجائی شریف آبادی, حسین
%A ناصریان, عباسعلی
%A محمدجواد ضمیری
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]