آب و خاک, دوره (28), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (22-34)

عنوان : ( افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع )

نویسندگان: علیرضا مقدم , امین علیزاده , علی نقی ضیائی , علیرضا فریدحسینی , دانیال فلاح هروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

الگوریتم ژنتیک به عنوان یکی از مهم ترین الگوریتم های تکاملی نقش بسیار موفقی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب داشته است. این الگوریتم همواره دستخوش تغییرات و اصلاحات زیادی بوده و نسخه های بهبود یافته و متفاوتی از این الگوریتم منتشر شده است. یکی از انواع الگوریتم های ژنتیک، الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع (FMGA) است که ضمن بررسی کروموزوم هایی که از لحاظ رشته‌های ژنی با هم برابر نیستند، این توانایی را دارد تا با کاهش طول کروموزم ها و حذف ژن های نامطلوب، سرعت همگرایی را در حل مسائل بهینه سازی افزایش دهد. در این مقاله به منظور بررسی قابلیت الگوریتم FMGA در حل مسائل بهینه سازی شبکه‌های توزیع آب، پس از آنالیز حساسیت و تعیین بهترین مقادیر پارامترهای این الگوریتم دو شبکه مرجع دو حلقه ای و هانوی و یک شبکه واقعی شهر جنگل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و نتایج با پژوهش های قبلی مقایسه شد. با بهینه سازی شبکه دوحلقه ای، حداقل هزینه این شبکه در 2880 بارارزیابی تابع هدف بدست آمد که نسبت به نتایج پژوهش های قبلی بهبود قابل توجهی داشته است. در شبکه هانوی نیز حداقل هزینه106×045/6 دلار بدست آمد که کمتر از حداقل هزینه ای است که تاکنون در نتایج دیگر محققین ارائه شده است. پس از اثبات کارایی این الگوریتم در انتها عملکرد آن را در طراحی شبکه واقعی شهر جنگل با توجه به افزایش وسعت شبکه و قیود طراحی نشان داده شد.

کلمات کلیدی

, FMGA, بهینه سازی, شبکه‌های توزیع آب, آنالیز حساسیت, تعداد ارزیابی تابع هدف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046368,
author = {مقدم, علیرضا and علیزاده, امین and ضیائی, علی نقی and فریدحسینی, علیرضا and دانیال فلاح هروی},
title = {افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {22--34},
numpages = {12},
keywords = {FMGA، بهینه سازی، شبکه‌های توزیع آب، آنالیز حساسیت، تعداد ارزیابی تابع هدف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع
%A مقدم, علیرضا
%A علیزاده, امین
%A ضیائی, علی نقی
%A فریدحسینی, علیرضا
%A دانیال فلاح هروی
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]