ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر عملکرد گوسالههای شیرخوار )

نویسندگان: جواد بیات کوهسار , عبدالمنصور طهماسبی , عباسعلی ناصریان , رضا رضایی مکرم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای ارزیابی استفاده از پروبیوتیکهای اسید لاکتیکی بر عملکرد رشد گوساله های شیرخوار، 24 گوساله ماده هلشتاین به طور تصادفی به تیمارهای : 1) شاهد (بدون افزودنی)، 2) گوسالههای دریافت کننده پروبیوتیک تولید شده در شرایط آزمایشگاهی (مقدار 2 گرم در روز به ازاء هر گوساله) و 3) گوساله های دریافتکننده پروبیوتیک تجاری ( مقدار 2 گرم در روز به ازاء هر گوساله ) اختصاص داده شدند. زمانی که گوسالهها برای سه روز متوالی مقدار 900 گرم از استارتر (بر اساس ماده خشک) مصرف می کردند، از شیر گرفته شدند. اندازهگیری مصرف ماده خشک به صورت روزانه و وزنکشی گوساله ها به صورت هفتگی انجام شد . هیچ اختلاف معنی داری بین تیمارها در مصرف ماده خشک و میانگین افزایش وزن روزانه وجود نداشت، هر چند که تغذیه پروبیوتیک مصرف ماده خشک را به طور و گوسالههای دریافت کننده پروبیوتیک در مقایسه با تیمار شاهد زودتر از شیرگرفته شدند.

کلمات کلیدی

, پروبیوتیک, گوساله های شیرخوار, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046369,
author = {بیات کوهسار, جواد and طهماسبی, عبدالمنصور and ناصریان, عباسعلی and رضا رضایی مکرم},
title = {تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر عملکرد گوسالههای شیرخوار},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پروبیوتیک- گوساله های شیرخوار- عملکرد رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر استفاده از پروبیوتیک تولید شده در آزمایشگاه بر عملکرد گوسالههای شیرخوار
%A بیات کوهسار, جواد
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A ناصریان, عباسعلی
%A رضا رضایی مکرم
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]