ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین غیر قابل تجزیه به پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه بر وزن بدن و اندازه های بدنی در بزغالههای سانن )

نویسندگان: عطیه رحیمی , عباسعلی ناصریان , حمیدرضا ظاهر فریمانی , علیرضا شهدادی , رضا ولی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش، اثرات نسبتهای مختلف RUP به RDP در جیره بر وزن بدن و اندازه های بدنی در بزغاله های سانن ایرانیی بررسیی 141 روز در ییک طیرح کیاملا ± 14 کیلیوگر م و مییانگین سی نی 2 /1 ± 0/ شد. بدین منظور 11 رأس بزغاله سانن با میانگین وزنی ی 4 تصادفی قرار گرفتند. سه جیره ایزوانرژتیک و ایزونیتروژنیک با نسبتهای مختلف RUP به RDP 14/1 : 41/1 ،11/1 : 44/ به ترتیی 1 2 و 0 درصد پودر گوشی در میاده /1 ، 1( تنظیم شدند. به منظور رسیدن به این نسبتها از سطوح 1 / 4 و 41 /40 ،4/02( 11/1 : 40/ و 1 ها با روییه خشک جیره استفاده شد. جیرههای آزمایشی به مدت 00 روز طی سه دوره آزمایشی 20 روزه به بزغاله ها تغذیه شد. داده ( GLM ( برنامه آماری SAS 1 تجزیه آماری شدند. نتایج نشان داد که قد از جدوگاه در انتهیای روز 20 و 40 آزمیایش بیه / ویرایش 1 >0/ طور معنی داری افزایش یاف ) 01 P (. اما وزن بدن، قد از لگن، دور سینه، فاصله هیپ تا هیپ، فاصله پین تا پین و فاصله هیپ تا پین با افزایش نسب RUP به RDP <0/ روند افزایشی را نشان دادند ) 01 P(. با نزدیک شدن به انتهای دوره آزمیایش اثیرات افیز ایش RUP در جیره بر وزن بدن و شاخص های اندازه بدنی نسب به ابتدای دوره بیشتر بود. بنیابر این افیز ایش نسیب RUP بیه RDP در جیره سب بهبود در رشد و اسکور بدنی در بزغاله های سانن شد که احتمالا به دلیل جذب بیشتر پروتئین از روده باشد.

کلمات کلیدی

پروتئین جیره وزن بدن شاخصهای رشد بدنی بزغالههای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046374,
author = {رحیمی, عطیه and ناصریان, عباسعلی and حمیدرضا ظاهر فریمانی and شهدادی, علیرضا and ولی زاده, رضا},
title = {تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین غیر قابل تجزیه به پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه بر وزن بدن و اندازه های بدنی در بزغالههای سانن},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پروتئین جیره وزن بدن شاخصهای رشد بدنی بزغالههای سانن.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر نسبتهای مختلف پروتئین غیر قابل تجزیه به پروتئین تجزیه پذیر در شکمبه بر وزن بدن و اندازه های بدنی در بزغالههای سانن
%A رحیمی, عطیه
%A ناصریان, عباسعلی
%A حمیدرضا ظاهر فریمانی
%A شهدادی, علیرضا
%A ولی زاده, رضا
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]