ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر پسماندهای پسته و دانه کلزا بر گوارشپذیری مواد مغذی و برخی متابولیتهای خون در گوسفند بلوچی )

نویسندگان: رضا صدیقی وثاق , عباسعلی ناصریان , رضا ولی زاده , عبدالمنصور طهماسبی , امیر احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثر پسماندهای پسته در جیرههای با یا بدون دانه کلزا بر گوارش پذیری مواد مغذی و متابولیتهای خونی، 4 رأس 4 به چهار تیمار اختصاص داده شدند. تیمارها × 40 کیلوگرم در قالب طرح مربع لاتین 4 ± گوسفند نر بالغ بلوچی با میانگین وزن 2 5% دانه کلزا در کنسانتره (که جانشین سبوس و /5 + 30 % یونجه- 20 % کاه گندم- 50 % کنسانتره؛ 2) تیمار 1 ( عبارت بودند از: 1 5% دانه کلزا در کنسانتره. گوارش پذ یری /5 + 30 % پسماندهای پسته- 20 % کاه- 50 % کنسانتره؛ 4) تیمار 3 ( کنجاله سویا شد)؛ 3 و همچنین غلظت گلوکز و پروتئین کل خون و آنزیمهای کبدی تحت تاثیر تیمارها ،NDF و ADF ، ظاهری ماده خشک، ماده آلی قرار نگرفت، ولی گوارشپذیری ظاهری پروتئین خام و غلظت نیتروژن اورهای خون در جیرههای حاوی پسماندهای پسته پایینتر بود نتایج نشان داد استفاده از .(p<0/ همچنین تریگلیسرید خون در جیرههای حاوی دانه کلزا بالاتر از سایر تیمارها بود ( 01 .(p<0/01) سطح 30 درصد پسماندهای پسته در جیره گوسفندان بلوچی علی رغم اثر منفی بر گوارشپذیری پروتئین خام، به علت عدم معنی داری سایر شاخصهای تغذیهای می تواند به عنوان جایگزینی برای بخشی از یونجه جیره منظور گردد.

کلمات کلیدی

, پسماندهای پسته, گوسفند بلوچی, گوارشپذیری, متابولیتهای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046376,
author = {صدیقی وثاق, رضا and ناصریان, عباسعلی and ولی زاده, رضا and طهماسبی, عبدالمنصور and امیر احمدپور},
title = {اثر پسماندهای پسته و دانه کلزا بر گوارشپذیری مواد مغذی و برخی متابولیتهای خون در گوسفند بلوچی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {پسماندهای پسته- گوسفند بلوچی- گوارشپذیری- متابولیتهای خون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پسماندهای پسته و دانه کلزا بر گوارشپذیری مواد مغذی و برخی متابولیتهای خون در گوسفند بلوچی
%A صدیقی وثاق, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A ولی زاده, رضا
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A امیر احمدپور
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]