ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق ) 2 + H 4 CH ( و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی )

نویسندگان: مرضیه قدمی کوهستانی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , سیدهادی ابراهیمی , وحیده حیدریان میری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر دو مهارکننده متان، شامل 2 برومواتان سولفونات - (BES) و کلروفرم ) 3 CHCl( بر کاهش اتلاف انرژی قابل هضم به صورت گازهای قابل احتراق )متان + هیدروژن( در شرایط برونتنی با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی بررسی شد. تیمارها شامل 1. شاهد )بدون افزودنی(، 2. تیمار حاوی BES 0 میلیمولار( بود و از یونجه خشک و دانه / 2/5 میلیمولار(، و 3. تیمار حاوی کلروفرم ) 25 ( جو به عنوان سوبسترا استفاده شد. مهار متانوژنها با هر دو مهارکننده تولید گازهای قابل احتراق یونجه را در مقایسه با گروه شاهد به >0/ طور معنیداری کاهش داد ) 001 (P ؛ اما اثر مثبتی بر کاهش دفع گازهای قابل احتراق در دانه جو نداشت. استفاده از مهارکنندههای متان اثر معنیداری بر تولید کل اسیدهای چرب فرار در یونجه نداشت؛ اما منجر به کاهش معنیدار تولید اسیدهای چرب فرار در دانه >0/ جو شد ) 001 (P . مهارکنندهها در هر دو سوبسترا نسبت مولی استات را کاهش و نسبت مولی پروپیونات را افزایش دادند >0/001( (P . نتایج این مطالعه نشان داد مهار متانوژنها انرژی قابل متابولیسم را تنها زمانی که یونجه )علوفه( به عنوان سوبسترا استفاده شد بهبود داد. اگر چه بررسیهای بیشتری با استفاده از انواع دیگر علوفهها و دانههای غلات به ویژه تحت شرایط درون تنی باید برای تایید این فرضیه انجام شود.

کلمات کلیدی

اتلاف انرژی اسید چرب فرار برون تنی گاز قابل احتراق مهارکننده متان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046377,
author = {قدمی کوهستانی, مرضیه and ولی زاده, رضا and ناصریان, عباسعلی and ابراهیمی, سیدهادی and حیدریان میری, وحیده},
title = {اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق ) 2 + H 4 CH ( و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اتلاف انرژی اسید چرب فرار برون تنی گاز قابل احتراق مهارکننده متان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مهار تولید متان بر تجمع گازهای قابل احتراق ) 2 + H 4 CH ( و بازیابی انرژی در یونجه خشک و دانه جو به عنوان سوبسترا در شرایط برون تنی
%A قدمی کوهستانی, مرضیه
%A ولی زاده, رضا
%A ناصریان, عباسعلی
%A ابراهیمی, سیدهادی
%A حیدریان میری, وحیده
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]