ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( پاسخ عملکرد گوسالههای ماده هلشتاین در بعد از شیرگیری به کنسانتره شروع کننده حاوی سبوس و تفاله چغندر )

نویسندگان: عبدالرسول ملانوروزی , مسلم باشتنی , عباسعلی ناصریان , همایون فرهنگ فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش از 24 راس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزنی 1.1 تیمار با 8 تکرار به منظور اثر منابع فیبر غیر علوفهای در پاسخ عملکرد گوسالههای ماده هلش تاین در بد د از ش یر گی ری ب ه کنس انتره شروع کننده حاوی سبوس و تفاله چغندر مورد برسی قرار گرفت.جیرههای آزمایشی ش ام 1 اس تارتر ب ر پای ه غ لا ، 2 س بوس - - جایگزین غلا ، 3 تفاله چغندر قند جایگزین غلا بود.مصرف خوراک و ک ارایی خ وراک روزان ه مباس به ش دند . وزن کش ی و - فراسنجههای رشد اسکلتی هر 11 روز یک بار صور گرفت. همچنین خونگیری حدود 3 ساعت پس از مصرف خوراک از سیاهرگ 1و، 0 روزگی انجام شد. نتایج بدست آم ده نش ان داد من ابع فیب ر غیرعلوف ه ای باع ،،3،، وداج هر یک از گوسالهها در سنهای ، 1 >،/ افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه در دوره بدد از شیرگیری گردید )، 1 p(. در فاکتوره ای خ ونی ت ری گلیس رید اث ر =،/ مدنیداری در تیمارهای آزمایشی داشت )، 1 p ( ولی آلبومین، کلسترول، گلوکز، ، پروتئین ت ام ، نیت رونن اوره ای، آس اارتا آمین و <،/ ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز، تبت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند)، 1 p (.همچن ین در ای ن دوره فراس نجه ه ای رش د اسکلتی )قد از جدوگاه، قد از زمین تا اتصال لگن، دور قفسه سینه، فاصله hip ، فاصله pin ، فاصله hip - pin ، فاصله دو چشم، فاص له <،/ دو شاخ، دور مچ دست، دور مچ پا، طول بدن، دورشکم، طول سر( تبت ت اثیر تیماره ای آزم ایش قرارنگرفتن د )، 1 p (. بن ابراین منابع فیبر غیر علوفهای میتواند بدون تاثیر مضر در جیره گوساله مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

فیبر غیر علوفهایی کنسانتره شروع کننده گوساله های شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046379,
author = {عبدالرسول ملانوروزی and باشتنی, مسلم and ناصریان, عباسعلی and همایون فرهنگ فر},
title = {پاسخ عملکرد گوسالههای ماده هلشتاین در بعد از شیرگیری به کنسانتره شروع کننده حاوی سبوس و تفاله چغندر},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {فیبر غیر علوفهایی کنسانتره شروع کننده گوساله های شیری عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پاسخ عملکرد گوسالههای ماده هلشتاین در بعد از شیرگیری به کنسانتره شروع کننده حاوی سبوس و تفاله چغندر
%A عبدالرسول ملانوروزی
%A باشتنی, مسلم
%A ناصریان, عباسعلی
%A همایون فرهنگ فر
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]