ششمین کنگره علوم دامی ایران , 2014-08-27

عنوان : ( اثر منابع فیبر غیرعلوفهای (سبوس و تفاله چغندرقند) درکنسانتره شروع کننده بر عملکرد گوسالههای ماده هلشتاین در دوره قبل از شیرگیری )

نویسندگان: مسلم باشتنی , عبدالرسول ملانوروزی , عباسعلی ناصریان , همایون فرهنگ فر , امیر احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر منابع فیبرغیرعلوفهای (سبوس و تفاله چغندرقند) درکنسانتره شروع کننده بر عملکرد گوسالههای ماده 37 کیلوگرم در قالب ± هلشتاین در دوره قبل از شیرگیری بود. برای این منظور از 24 راس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزنی 1.5 یک طرح کاملاً تصادفی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار اول: استارتر بر پایه غلات، تیمار دوم: سبوس جایگزین غلات و تیمار سوم: تفاله چغندر قند جایگزین غلات بود. تیمارها از نظر میزان انرژی و پروتئین یکسان بودند. خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل روزانه، فاکتورهای خونی و فراسنجههای رشد اسکلتی در گوسالهها اندازهگیری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که منابع فیبر غیرعلوفهای در کنسانتره شروع کننده در دوره قبل از شیرگیری اثر معنیداری بر خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه ، ضریب تبدیل روزانه، فاکتورهای خونی (آلبومین، کلسترول، گلوکز، تری گلیسرید ، پروتئین تام ، نیتروژن اوره ای، آسپارتات آمینو ،hip ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز) و فراسنجههای رشد اسکلتی (قد از جدوگاه، قد از زمین تا اتصال لگن، دور قفسه سینه، فاصله فاصله دو چشم، فاصله دو شاخ، دور مچ دست، دور مچ پا، طول بدن، دورشکم ، طول سر) نداشت ،pin-hip فاصله ،pin فاصله بنابراین بنظر میرسد منابع فیبر غیرعلوفهای ضمن کاهش هزینه خوراک میتواند بازدهی خوراک مناسب را در گوساله .(p>0/50) داشته باشد.

کلمات کلیدی

, فیبر غیر علوفهای, کنسانتره شروع کننده, گوسالههای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1046381,
author = {باشتنی, مسلم and عبدالرسول ملانوروزی and ناصریان, عباسعلی and همایون فرهنگ فر and امیر احمدپور},
title = {اثر منابع فیبر غیرعلوفهای (سبوس و تفاله چغندرقند) درکنسانتره شروع کننده بر عملکرد گوسالههای ماده هلشتاین در دوره قبل از شیرگیری},
booktitle = {ششمین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2014},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {فیبر غیر علوفهای- کنسانتره شروع کننده- گوسالههای شیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر منابع فیبر غیرعلوفهای (سبوس و تفاله چغندرقند) درکنسانتره شروع کننده بر عملکرد گوسالههای ماده هلشتاین در دوره قبل از شیرگیری
%A باشتنی, مسلم
%A عبدالرسول ملانوروزی
%A ناصریان, عباسعلی
%A همایون فرهنگ فر
%A امیر احمدپور
%J ششمین کنگره علوم دامی ایران
%D 2014

[Download]