رخساره های رسوبی, دوره (6), شماره (2), سال (2013-11) , صفحات (216-227)

عنوان : ( استفاده از پالینوفاسیسها در مقایسه عمق نسبی دیرینه شیلهای ارغوانی قاعده سازند پابده در دو برش دره شهر و الگو )

نویسندگان: جواد ربانی , ابراهیم قاسمی نژاد , علیرضا عاشوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیلهای ارغوانی قاعده سازند پابده در برش دره شهر شامل 153 متر و در برش الگو 102 متر شیل و مارن به رنگهای ارغوانی، سبز و خاکستری می‌باشد که به تدریج به سمت بالا به مارن و سنگ آهکهای آرژیلی تبدیل می‌شوند. به منظور بررسی تغییرات نسبی عمق دیرینه و نیز پالئواکولوژی این نهشته‌ها، ماهیت پالینوفاسیسها در این دو برش مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده است. مطالعات پالینولوژیکی در برش دره شهر واقع در شمال کبیرکوه (استان ایلام) سه پالینوفاسیس VI: Proximal suboxic – anoxic shelf، VIII: Distal dysoxic-anoxic shelf و IX: Distal suboxic-anoxic basin را که بیانگر محیط دریایی دور از ساحل (distal shelf) و دریای باز با شرایط کمبود تا فاقد اکسیژن است، نشان می‌دهد. برش الگو واقع در تاقدیس گورپی (شمال شهرستان لالی) نیز سه پالینوفاسیس II: Marginal dysoxic – anoxic basin، VI: Proximal suboxic – anoxic shelf و IX: Distal suboxic-anoxic basin که شاخص شرایط کمبود تا فاقد اکسیژن دور از ساحل تا حاشیة دریای باز هستند را نشان می‌دهد. مقایسه مجموعه پالینوفاسیسهای به دست آمده ار دو برش، بالا بودن مواد آلی خارج از حوضه و نیز فراوانی بسیار کم پالینومورفها در برش الگو را نشان می‌دهد و لذا شیلهای ارغوانی در این برش نسبت به برش دره شهر در محیط کم عمق‌تر و اکسیداسیون بالاتری نهشته شده‌اند.

کلمات کلیدی

, پالینوفاسیس, تغییرات نسبی عمق دیرینه, شیلهای ارغوانی, پابده, زاگرس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1046387,
author = {ربانی, جواد and ابراهیم قاسمی نژاد and عاشوری, علیرضا},
title = {استفاده از پالینوفاسیسها در مقایسه عمق نسبی دیرینه شیلهای ارغوانی قاعده سازند پابده در دو برش دره شهر و الگو},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2013},
volume = {6},
number = {2},
month = {November},
issn = {2008-787X},
pages = {216--227},
numpages = {11},
keywords = {پالینوفاسیس، تغییرات نسبی عمق دیرینه، شیلهای ارغوانی، پابده، زاگرس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از پالینوفاسیسها در مقایسه عمق نسبی دیرینه شیلهای ارغوانی قاعده سازند پابده در دو برش دره شهر و الگو
%A ربانی, جواد
%A ابراهیم قاسمی نژاد
%A عاشوری, علیرضا
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2013

[Download]